Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
YŞGYŇ SERHEDI
Ýazylan wagty: 22 ноября 2013 Ýazan NEXTTMYŞGYŇ SERHEDI


 • Men seniň taýyňmy, syrym bar saňa,
 • Özgelere açylmadyk, barmadyk.
 • Dutaryň kirşine entek girmedik,
 • Şygryň sözlerinde ýaýmadyk, ganat.

 • Hem bagşyň sesinde gaýnap görmedik,
 • Kebelek deý sähralarda seýl edip,
 • Arşy duýgularyň perdesin gyrjak,
 • Hem göwnümde durjak: taýymmy ýa-da
 • Taýym bolmasañ-da, synym bar, saňa.

 • Begresin çykaran baglaň astynda,
 • Ikimiziň pyşyrdymyz garyşdy,
 • Demimiz sazlaşdy, Gözleň arasy
 • Ýa-ha  bir seredi, ýa bir garyşdy.

 • Şeýle ýakyn durup bormy adama,
 • Eý toba Sen adammy ýa ahwalmy ?
 • Sesim tutuş öwrüldi seň adyňa,
 • Ýöne öwürmäýin saňa ykbalmy?!
 • Durmuş başga zat ahbetin, ezizim,
 • Durmuş bizi sil deý sylap goýmaýar.

 • Dur, Agzyňdan çykmasyn hiç söz, hyýal.
 • Men hazir öwrüldim, ölüp bilmeýän,
 • Bakylyga çalşylan bir adama.
 • Git,öýüňe,janym, aýyp bor diýip,
 • Aýralygyň köprüsinde aldama.

 • Gaýta meni bu kenarda güýme-de,
 • Sal, pyşyrdylaryň baryn ýadyma.
 • Men seň demiň içre ýüzüp ýörün ýa,
 • Ya-da sen meň gözüm içre ýüzýärsiň.

 • Güýzüň tallarynda batly bat ala,
 • Şemal ýazgarmaly boljak günäsin,
 • Iki göwräň! deýin men, şeýle-dä.
 • Şelpesi naşyja yşgyň agajy,
 • Göwrämizi dolap alyp, neýle-dä?

 • Şeýle datly eken yşgyň tagamy,
 • Seni gözýaş içre ugradyp bilmen,
 • Entek-entek göz-gaşlarmyz bakýarka,
 • Bir-birege,teşne hemem mähriban.

 • Yşgyň güýji ikimizi taşlaýsa,
 •  şonda, şonda görsüň tomaşa.
 • Häzir welin, Häzir welin arada,
 • Ýa-ha bir garyş bar, ýa bir sere bar.

 • Ikimiziň aramyzda gylyçly,
 • Hem gaýyş ädiklihaýbatly bir şa
 • Eýläk beýläk, eýläk-beýläk gatnaýar.
 • Men seň bilen hoşlaşamok entekler,
 • Demiň bilen meň demime duwlanýaň.

 • Bagyşla,şygrymyň teşne owazy,
 • Hemem demim dartyp barýa howaňy,
 • Bu lebler lebiňe degip bilenok,
 • Sesiň meň sesime garylsa-da, ýar!
 • Söýgi bolsa,
 • Söýgi bolsa, şol arada gatnaýan,
 • Haýbatly ölüp, ýarylsa-da bar...


Okalan sany: 847   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
22 ноября 2013

Goşgy gowy, ýöne surat ondanam gowy.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07418 sek. ýüklenen baýt: 38494