Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Soçidaky täze doglan geçigaplaňlarynyň atasy Türkmenistandan gelen
Ýazylan wagty: 17 октября 2020 Ýazan Merwww
Soçinyň milli seýilgähiniň wekilleri habar bermegine laýýyklykda, şu ýekşenbe güni Soçi şäheriniň daglaryndaky Merkezi Aziýanyň geçi-gaplanlary dikeldiş merkezinde Iki pişik dünýä indi.
Täze dogulan pişijikleriň ene-atalary – ejesi Çeri Eýrandan gelen, kakasy Alous Türkmenistandan. Iki geçigaplaň hem ýabany tebigtda uly ýaşlarynda tutulan we bul olaryň dördünji neslidir.
Merkeziň hünärmenleriniň pikiriçe, bu jübütiň pişikleri ajaýyp reaksiýalar we tebigy instinktler bilen tapawutlanýar. Şeýlelik bilen, ilkinji doglan Ahun dört ýyl bäri ýabany ýerde ýaşaýar.

2009-njy ýylyň sentýabr aýynda Soçi milli seýilgähine iki sany erkek geçi gaplaňlar getirildi, bir ýyl soň bolsa ýaş urkaçy geçi-gaplaňlar Mino we Çeri ýabany tebigatda tutuldy we getirildi.

Şol wagta çenli geçi-gaplaňlar diňe Eýranyň, Türkmenistanyň daglarynyň depelerinde, we Dagystanyň günbatarynda ýaşaýardylar. Russiýada Kawkaz daglarynda geçi-gaplaňyň her on ýylda bir gezek aýak yzlary peýda bolýar, ol bolsa ýeke gezýän çarwa şekilinde ýaşaýan gaplaňlardy. Şonuň üçin alymlar gaplaňlaryň tebigy ýagdaýda dikeldilmegine umytlary gaçypdy.
Umuman alanyňda, Merkezde işlän ýyllarynda ýigrimi pişik dünýä indi, olaryň onusy tebigy gurşawa goýberildi.
Okalan sany: 10   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06570 sek. ýüklenen baýt: 29875