Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
TÜRKMENISTAN ÖZÜNIŇ HALKARA ÇÖKGÜNLIKLERE GARŞY GÖREŞMEK GAZNALARYNYŇ DONORY HÖKMÜNDÄKI ORNUNY PUGTALANDYRMAGA MEÝILLIDIR
Ýazylan wagty: 18 ноября 2020 Ýazan Merwww


«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky ministrler derejesinde geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy, ykdysady, ynsanperwerlik, tebigy, tehnogen we beýleki sebäpler bilen baglylykda ýüze çykýan çökgünlik ýagdaýlarynyň bilelikde çözülmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdi.

Çökgünlikleriň öňüniň alynmagy, edil şonuň ýaly-da olaryň ýaramaz netijeleriniň peseldilmegi maksady bilen Türkmenistanyň özüniň halkara maksatnamalaryna, gaznalaryna we degişli taslamalara gatnaşygyny has hem işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýandyr.   

Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Adatdan daşary ýagdaýlara dessin seslenmegiň Merkezi Gaznasynyň (CERF) kemala getirilmegine gatnaşmak arkaly ynsanperwer we durmuş häsiýetli meseleleriň çözgüi babatynda türkmen tarapynyň tagallalary aýratyn bellenilip geçildi.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 8-nji dekabrynda BMG-niň Baş sekretary tarapyndan çagyrylýan CERF-e goýumlaryň yglan edilmegi boýunça öňde duran Ýokary derejeli çäräniň barşynda Türkmenistan bu ynsanperwer Gazna özüniň nobatdaky maliýe goýumy barada resmi ýagdaýda mälim eder.

Mundan başga-da, türkmen tarapy ýurduň BMG-niň Ynsanperwer meseleleriň utgaşdyrylmagy boýunça Müdirligi (UN OCHA) bilen hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilendigine hem aýratyn ünsi çekdi, onuň çäklerinde 2021-nji ýylda täze taslamalaryň bilelikde durmuşa geçirilmegine girişiler.

Okalan sany: 7   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06736 sek. ýüklenen baýt: 31502