Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
ULY JOŞGUN BILEN
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww

ULY  JOŞGUN  BILEN

Ata-babalarymyz “Malym — janym” diýip, ýöne ýere aýtmandyrlar.  Welaýat oba hojalyk önümçilik birleşigine degişli bolan Serhetabat etrabynyň maldarlary hem şeýle  ýörelgeden ugur alyp, hormatly Prezidentimiziň   berýän  çäksiz  kömek-goldawlaryndan ruhlanyp, gaýratly zähmet çekýärler. Olar giň sähranyň ýaýlalarynda  goýun-geçileriň baş sanyny artdyrmak, önümçiligini ýokarlandyrmak ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar.

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynyň owlak-guzy möwsüminde etrabymyzyň maldarçylyk hojalyklary boýunça ýyllyk şertnamalaýyn meýilnama 110 göterim amal edildi. Şeýlelikde täze 67 sany tokly sürüsi döredilip, ussat çopanlara tabşyryldy. Etrabymyzyň ýokary görkezijilere eýe bolmagynda “Guşgy”, “Galaýmor”, “Ýeňiş”, “Çemenabat”, “Serhetçi” maldarçylyk hojalyklarynyň çopan-çoluklarynyň goşantlary uludyr. Ýaryşyň ýeňijilerine ýadygärlik sowgatlaryny gowşurýarys.

Giň sähranyň eýeleri bolan çopan-çoluklaryň her bir güni edermenlige beslenýär.

Etrabymyzyň maldarlary mundan beýläk-de öz borçlaryna abraý bilen hötde gelmäge çalyşýarlar. Ata Watanymyzyň ösüşlerine, azyk bolçulygyna öz mynasyp goşantlaryny goşmaga çalyşýan maldarlarymyzyň gadamlary batly. Maldarlarymyz hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň toýuna uly joşgun bilen barýarlar.

Okalan sany: 30   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07118 sek. ýüklenen baýt: 30619