Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildi
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanda sporty ösdürmegiň bäş ýyllyk maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy.

Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Maksatnamanyň amala aşyrylmagyny üpjün eder.
Bu resminama Türkmenistanda sporty goldamak we ilatyň saglygyny berkitmek, zyýanly endiklere garşy göreşmek, ösüp gelýän ýaş nesli sporty söýmek, halal zähmete hormat goýmak ruhunda terbiýelemegiň bitewi ulgamyny kämilleşdirmek hem-de türkmen sportuny has-da belende götermegiň ygtybarly hukuk, guramaçylyk we maddy-tehniki esaslaryny döretmek maksady bilen kabul edildi.

Okalan sany: 184   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09074 sek. ýüklenen baýt: 35687