Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy

Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy

Britaniýaly lukman Tim Lebens iýmitlenmegiň ömrüň dowamlylygyny ýokarlandyrýan esasy ýörelgeleri hakynda aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

Lukman, ilkinji nobatda, şekerden ýüz öwürmegi maslahat berýär. Şunuň bilen birlikde ol şekeriň adam saglygyna zyýanynyň uludygyny, onuň ömrüň dowamlylygyna hem öz täsirini ýetirýändigini belleýär.
Şeýle hem, lukmanyň bellemegine görä, duzuň kabul edilmegini azaltmaly. Lebensiň bellemegine görä, ulular üçin rugsat berilýän iň ýokary doza - alty gramdyr, ýagny bir çaý çemçesinden köp bolmaly däldir.
Ösümlik iýmitlerini iýmek hem ömrüň dowamlylygyna oňyn täsir edýär. Merjimek, nohut we hoz beden üçin zerur iýmitleri, beloklary we uglewodlary özünde jemleýär. Lukmanyň aýtmagyna görä, "reňkli" gök önümleri ýatdan çykarmaly däldir.
Ýene bir zat - artykmaç iýmejek bolmaly. Bu juda möhümdir. Munuň üçin lukman haýal iýmegi we kiçi tabaklary ulanmagy maslahat berýär. Lebens doýandygyňyz barada beýnä habar bermek üçin içegä 20 minut töweregi wagtyň gerek bolýandygyny aýtdy. Şeýle hem ol günde, azyndan, iki litr suwuklyk içmegi maslahat berdi.

Okalan sany: 193   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08892 sek. ýüklenen baýt: 30444