Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Iň meşhur ulag
Ýazylan wagty: 25 ноября 2013 Ýazan Mayichka

Iň meşhur ulag

 Welosiped – tigirli ulag serişdesi bolup, adamyň aýak muskulynyň güjüniň hereketi biln sürülýär. Wlosipedleriň esasan hem iki tigirli görnüşi dünýä ýüzünde has ýaýrandyr. Şeýle hem bir tigirli welosiped görnüşlerine  hem duş gelinýär. Häzirki wagtda bütin dünýade milliardan gowrak adam welisopd sürýär, şonuň üçin ol giň ýaýran ulag serişdesine öwrüldi. Ol arzanlygy ýeňilligi ýangyç harçalanmazlygy ýaly tapawutly taraplary bilen adamlary özüne çekýär.


2005-nji ýylda Beýik Britaniýada geçirilen jemgyýetçilik pikir soraşmasynyň netijesinde welosiped 1800 ýyldan bäri iň gowy oýlap  tapylan ulag hökmünde ykrar edildi. Pikir soraşma gatnaşanlaryň agramly bölegi beýleki oýlap tapylan zatlardan köp welosiped üçin ses berdi.Okalan sany: 466   Jogaplar: ( 3 )

NEXTTM
25 ноября 2013

goodsag bol

asmandakebelejik
26 ноября 2013

Ine munyna ayratyn sag bolsun aytyaryn. tigir adam ucin iň peydaly ulaglaryn biri bolup hyzmat edyar, indi hasam tigir suryan yashlaryn we yash ulylaryn tigirli gezip yörenleri şäherde az gabat gelenok, indi indiler tigir surmeklige uly höwes döreýär we güjeyar her kimde-de

shutnick
26 ноября 2013

wah wah wah men azajyk howlugypdyryn basghga tigir alyp, bu tigirin owadanlygyna ashyk boldum, yone hemme tigirinem adama beryan saglygy bir menzeshdir, her agsham tigirde gezekench etmek menin uchin dap bolup galyberdi... aylanayn tigirimden. 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06755 sek. ýüklenen baýt: 32438