Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Ýumurtga iň ýokumly iýmitdir
Ýazylan wagty: 27 января 2021 Ýazan Merwww

Ýumurtga iň ýokumly iýmitdir     


Alymlaryň pikirine görä, beýleki iýmitlerden daşgary, her günde bir ýumurtga iýmek has peýdalydyr. Ýumurtgada witaminleriň birnäçe görnüşlerinden başga-da, çagalar, ýetginjekler, şeýle hem, naharda eti köp iýýän adamlar üçin örän möhüm bolan aminokislotalar bar. Ýumurtganyň gabygy bolsa adam bedeni üçin möhüm bolan we ýeňil siňýän kalsiniň çeşmesidir. 

Owradylan gabyklaryň iýmitiň düzümine goşulmagy adam bedeniniň keselleriň garşysyna göreşmek işjeňligini artdyrýar. Onuň ynsan bedenine zyýanly täsiri ýokdur. Towuk ýumurtgasyndaky kalsiniň çagalaryň süňkleriniň berkeşmeginde peýdasy uludyr.

Ýumurtganyň gabygyny naharda ulanmak üçin ilki ony ýyly suwda ýuwmaly, soňra gaýnag suwda 4-5 minut saklamalydyr. Gabygy kofe owradyjy enjamda ýa-da sokuda mazaly owradyp, soňra nahara goşsaňyz bolýar.


Okalan sany: 234   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05785 sek. ýüklenen baýt: 30064