Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
2657 sany raýatlygy bolmadyk adama Türkmenistanyň pasportlary berildi
Ýazylan wagty: 25 сентября 2021 Ýazan NEXTTM
Şu gün Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasport gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 19-njy sentýabrda gol çeken kararyna laýyklykda, ýurdumyzda hemişelik ýaşaýan, 21 milletiň wekili bolan 2657 adam Türkmenistanyň raýaty boldy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanynyň kararyna laýyklykda, daşary ýurt döwletleriniň raýaty bolan 406 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin rugsatnama berildi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan soňky ýyllarda käbir sebäplere we ýagdaýlara görä öýlerini terk etmäge mejbur bolan müňlerçe adamyň ikinji öýüne öwrüldi. Migrasiýa meseleleriniň milli derejesinde kanuny düzgünleşdirmegiň ähmiýetini göz öňünde tutup, ýurt migrantlaryň, bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň kanuny ýagdaýyny kadalaşdyrýan we olaryň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirýän kanunçylyk kanunlaryny kabul etdi.

Raýatlyga kabul edilenleriň köpüsi özbekler (1775 adam) bolup galanlary gazak, azerbaýjan, rus we ukrain, ermeni, koreý, eýran, türk we ş.m. milletlerden ybarat bolup durýar.
Okalan sany: 33   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06353 sek. ýüklenen baýt: 29688