Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
“Gara deňiz” ýaryşy
Ýazylan wagty: 29 ноября 2013 Ýazan Mayichka

“Gara deňiz” ýaryşy


“Gara deňiz – 14 ýaşa çenli çagalaryň arasynda Woleýbol boýunça geçen halkara ýaryş şeýle atlandyrylýar. Ol däp bolşy ýaly,  dynç alyş döwründe Bolgariýanyň Primorsk şäherinde geçirildi.


Ol ýaryşa ilkinji gezek Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň topary hem gatnaşdy. Tälimçiler Ýazgldi Hojaýew we Muhammet Gurdow topary Halkara ýaryşyna ykjam taýýarladylar. Olar “Olimp” sport mkdebimde Okaýan ähli welaýatlardan bolan türgenlrdir. Biziň türgenlerimiziň “A” toparçasynda Sankt-Peterburgdan, Moskwadan, Podmoskowýeden bolan toparlar oýnady. Aşgabatlylar ýaryşyň bürünç medalyna mynasyp boldular.


Türkmnistanyň olimpçileriniň bu üstünligi, halkara ýaryşlarynda 1-nji gezk çykyş edýändigine garamazdan, toparymyz özüni iň gowy tarapyndan görkezdi.


“Olimp” toparynyň öňdebaryjy Oýunçysy Kuwwat Borjakow ýaryşyň iň gowy oýunçylarynyň biri diýlip ykrar edildi we “Iň peýdaly oýunçy” diýen ýöriteleşdirilen baýraga mynasyp boldy.    


 


Okalan sany: 434   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05587 sek. ýüklenen baýt: 30921