Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Ýazgyt...
Ýazylan wagty: 25 января 2013 Ýazan NEXTTM
Bir gün Pygamberimiziň huzuryna bir adam gelip, öz keç ykbalyndan  nalapdyr. Hezreti Pygamber aleýhisselam ýylgyryp şeýle diýýär.

Juda beýle däldir-le. Çünki keç ykbalyndan söz açýan adamyň ýagşy ýazgyt hakynda-da düşünjesi bolaýmalydyr. Meselem, aýt, hany, ejeň, kakaň dirimi? - Ol adam baş atandansoň, Pigamberimiz sözüni dowam etdiripdir:

-Seret! Ýaşyň ep-eslä ýetse-de, entek hem eneň-ataň diri, bu az kişä nesip etdirýändir.

Şeýle aýratynlyga eýedigini subut etmek üçin ýagşy perzent bol, olaryň hyzmatynda gaýym dur, razylygyny we dileg dogalaryny al. Töweregindäkilere nepi degip, olaryň minnetdarlyklaryny, alkyşlaryny alýan ynsan, heý, ýazgydyndan şikaýat edermi?

- Seniň azajyk erkiň ýokmy? Ony ýagşy netijeler üçin ulan, hem hoşwagt bol, hem hoşwagt et diýip, Pygamberimiz sargapdyr.

Ýogsa-da, ynsan ýazgyt galamynyň özi üçin ýazan wezipesini berjaý edýär. Beýik Ýaradan çäksiz ylmy bilen ynsany şu dünýä geleninden tä ölünçä näme etjekdigini bilýänidigi üçin nämeler bitirip, nämeler ýitijekdigini, begenç we gynançlaryny ýazgyt depderine ýazypdyr. Adam hem bu depderde özi üçin ýazylan kysmaty ýaşamak üçin dünýä gelýär.

Ýazylan ýazgydy ýaşalandan soň okap bolýar. Onuň üýtgedilmegi , ýaşalmazlygy bolsa asla mümkin däldir.

Dile-geldi, bile geldi, ýazgyt hakynda bir hekaýa hem aýdyp bereýin:

Gadym zamanlarda bir patyşa „Az salymlyk  hem bolsa dünýämi ýtgedeýin “ diýip niýet bilen ýeke özi baglyk ýere gezelenje çykypdyr. Ol dag içinde täsin bir kölüň üstinden barypdyr. Kölüň gyrasynda ösüp oturan agaja arkasyny diräp oturan ak sakal goja patyşanyň ünsüni çekipdir. Goja sarsman oturşuna öňündäki käseden iki sany daşy alyp kölüň içine oklap göýberýärmiş. Goja şeýdip daşlary jübüt-jübütden köle oklap, käsesini boşodanyndan soň ýerinden turupdyr. Muňa garaşyp duran patyşa hem şol wagt onuň ýanyna gelip, kölüň başynda bir näçe sagatlap oturup, suwa iki-ikiden daş oklamagynyň syryny, gojadan sorapdyr.

Ak sakally goja: „Men adamlaryň ýazgydyny biri-birine baglaýaryn“ diýip jogap beripdir. Patyşa:  „Iň soňky  oklan  daşyň kime  degişli“  diýip  gyzyklanypdyr. Goja-da „Patyşanyň gyzy Gülnahal bilen bagbanyň ogly Ahmediň ýazgydyny bir-birine bagladym“ diýip jogap beripdir.

Elbetde bu habara begenmedik patyşa köşgine dolanyp gelipdir-de, bagbanyň oglyndan dynmagyň kül-küline düşýär. Ol Ahmedi ýanyna çagyryp, eline bir kagyz tutdurypdyr-da „Bar şuny Güne gowşuryp gel“ diýýär.  Haty alan Ahmet ýola düşüpdir. Şol wagt Günüň şekili köle düşüp durmyş. Ahmet Gün şu ýerde bolsa gerek diýip, eşiklerini çykaryp, haty alyp özüni köle oklapdyr. Ol günüň şöhlesiniň düşüp duran ýerinde, suwuň düýbünde bir sandyga gözi düşüpdir. Sandygy suwdan çykaran ýigit garaýagyz bedeniniň Gün düşen ýeriniň ap-ak bolandygyny görüpdir. Sandygyň içi bolsa gyzyl-kümiş, lagly-merjenden doly hazynamyş.  Onuň içinde „Günden patyşa hat“ diýilip ýazylan, hatly bukja-da barmyş. Şähere dolanan Ahmet özini baý täjir diýip tanadypdyr. Sähel wagtdan bolsa, patyşanyň gyzyna söz aydyp, oňa öýlenipdir.

Gyzyny akýagyz  baý ýigide durmuşa çykaranyna begenen patyşa bir näçe günden soň, ýanyna emeldarlaryny alyp giýewisiniň öýüne myhmançylyga barypdyr. Supra ýazylyp, nahar çekilip, her kim saçak başyna geçende, giýew ýigidiň bedeniniň Gün düşmedik ýeriniň garadygy görünipdir. Patyşa saklanyp bilmän „Ahmet“ diýip gygyranda, onuň „Emriňize tabyndyryn“ diýip jogap bermesi, kimiň-kimdigini Aý dogan ýaly edipdir. Patyşa bolan işleri başdan aýak  gürrüň bermegi buýurýar.

Ahmet hem başyndan geçirenlerini birin-birin gürrüň berýär.

Iň soňunda patyşa: „Ýeri, hany, maňa ýazylan hat? “ diýip sorapdyr.Ahmet içki otagdan patyşa  ýazylan haty alyp gelipdir. Patyşa haty açyp şu ýazgyny akapdyr:

„Güne hat ýazylmaýar. Ýazylan ýazgyt  bolsa bozulmaýar“
Okalan sany: 446   Jogaplar: ( 2 )

permann
30 января 2013

Adam öz ýazgydyna şükür edip ýaşamaly wink

marala
31 января 2013

good


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12540 sek. ýüklenen baýt: 33177