Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
«Нешеден саплананың соңкы ойланмалары».
Ýazylan wagty: 01 февраля 2013 Ýazan NEXTTM
Gundogar-news.com saýtyndan alyndy:

Мен 17.01.2013 й. чыкан «Неше ёк, ахы ёк» ат билен чыкан макаланы окамдан соң, өзүмиң яш вагтымда дүшен гүнлерими ятлап, энче гүнләп оя батып  гездим. Шондан соң яшларымызың мениң  дүшен гүнүме дүшмезлиги үчин шуны язмагым герек дийип, карара гелдим. Ынсан бендесиниң башына дүшйән кәбир ягдайлары башыңдан гечиреңден соң, шейле дурмушда өң нәхили яшадымкам дийип, ойлананыңы дуйман галяң. Мен хем өзүмиң гечмишимдәки ялңышымы яшларың гайталамазлыгы үчин башымдан гечирен вакаларымы гүррүң берейин.
 
Мениң диййән вагтлам аңымыз хәзирки яшларыңкы ялы өсен дәлди. Шол вагтлар героиниң яңы Түркменистана гелип башлан вагтлары болансоң тиркешйән огланларымың кәбирлериниң эйәм оны барлап гөренлери барды. Мен яшлыгымдан гара зәхмете укыплы боламсоң, обадашламызың  машыныны, тракторыны беҗерип, машгаламы эклейәрдим. Яңкы айдышым ялы тиркешйәнлеримиң кәбири героини чекмеги өврененден соңра, мениң элимде пулумың бардыгы үчин маңа хем хөдүр эдип башладылар. Шол вагтларда героини ымыклы чекмеги өврененлер пулы барларың янына барып оңа хем  чекмеги өвредйәрдилер,  соңра болса онуң пулы гутарянча биле чекип үлпетдеш болядылар. Мен илки чекмекден йүз дөндерсем-де, достларымың героиниң ядавлыгыңы ачяндыгы, өзүңи енил дуйяндыгың барадакы айдян өвгүли сөзлеринден соңра мен хем бир ики гезек түссесини сордым. Илкибада ол мениң йүрегими булашдырып өгетди. Огланларың горкмазлыгы эркек болмаклыгы барадакы гыҗалатларындан соң мен оны ене-де чекдим,  шейдип ондан соңра мен героини яңкы достларым билен чекип өвренип башладым. Илки догрудан хем мениң ядавлыгым йитен ялы, өзүми Кап дагларында учуп йөрен ялы болуп, бир хили рахатландырыҗы еңилликлери берйән ялы гөрүнди. Вагтың гечмеги билен мен онуң кейпине өзүмче дүшүнип башлап, беҗерйән машынларым үчин берилйән хакың дерегине героин алып башлап, кем-кемден наркоманларың хатарына дүшеними хем дуймандырын. Шейдип  мен хыллыгымы акдырып йөрен сүпүк наркоман болуп галдым. Соңра мениң агзымы заяланымы арасса гезип йөрен обадашларым эшидип өңүмден чыканларында саламлашмак үчин элими  узаданымда хем саламымы алман, «Бар гитсене наркоман» дийип гапдалымдан гечип гидйәрдилер. Арасса вагтым мениң газанян пулум өз хоҗалыгымы эклемегәде етйәрди, бираз йыгнамак хем башардярды. Наркоман боланымдан соң  мен ювашдан  газанян пулларымың өзүме етмән башландыгыны гөрүп, обадашларымың беҗермәге  гетирйән машынларының әтиячлык шайларыны огурлап, ерине өңки галан көнесини дакып, огурлан әтиячлык шайлары арзан бахадан сатып, обадашларымың арасында абрайдан дүшдим хем-де гелйән клиентлерими йитирдим. Шейдип  мен өңки йөргүнли усса адымың ерине, обаның арасында сүпүк наркоман адына эе болдум отурыбердим. Менден достларым гоңшыларым, обадашларым дашлашанларыны кем гөрмедилер. Маңа героини өвреден өнки достларым болса пулумың соңуна чыканымы машын беҗертмәге гелйәнлериң ёкдугыны гөрүп ташладылар-да, башга үлпетдеш гөзлемәге гитдилер. Гүн гечмеги билен мен гүндеки чекҗек героиними хем тапман, өйдәки гошламызы огурлап оны героине чалшып башладым-да, аз вагтда өйүмизиң ичиниң гошуны товуга йүкләймели эдип гойдум. Соңабака мениң гөзүме героиниң кейпинден башга хич зат гөрүнмән, аялым чагалам ядыма хем дүшенокды. Эркеклик сыпатындан диңе дашкы сыпатым болаймаса, башга аламатлар хем йитип барярды, узак гүнүми чекҗек героинимиң пулуны тапмагың угрунда селпейәрдим. Кәхалатда аялым гечен говы гүнлеримизи ятлап аглаярды, маңа героини гой дийип ялбарярды. Мен чагаларымың ачдыгыны, өйде иере задың ёкдугыны, совук гүнлери дашда аяк ялаңач гезйәнлерини гөрйәрдим. Шол вагтлар мен эйледен-бейледен огурлап догурлап алан пулума чагаларыма чөрек яда аякларына геймәге җорап алып берейин диен хыяла мүнйәрдим. Йөне ене-де эрким өзүме баглы болман  бир чүммүк героине баглы боланы үчин эден пикиримден дәнип, чагаларымың эҗесинден бир дөвүм чөрек диләп дурандыгыны гөрсемде, тапанҗа пулумы чагама дөзмән енеде героин алып чекйәдим.

Мен наркоман вагтым аялым бир гезек маңа дашда гоңшымызың чагалары билен ойнап отуран 5-6 яшлы огулҗыгымың кемпудың дашының кагызына чүммүк-чүммүк гумлары гуюп, оны мениң героинли бөлеклере бөлүшим ялы эдип,  янындакылара пайлап, кагыздан мүшдүге меңзеш затда чекйән ялы херекетлери эдйәндигини гөркезди. Мен бирбада муны гөренимден соң чагаларың хем өйде өзүнден  улулардан гөрйән затларыны говы болсун, яман болсун аклыны етирмән шол херекети эдйәндигини дуйдум. Бираз ойнандан соңра чагаларың сөзлери азашып урушдылар. Мениң оглум экабыррак болансоң чагалар оны гүйчде еңип билмән, мениң оглума «Сениң какаң наркоман» дийип гыгырышып башладылар, шонда оглум эҗизләп, аңырсына бакып аглап башлады. Мен өз янымдан  гүнәсиз чаганың басалашмакдан эҗиз гелмән, эйсем шу айдылан сөзе эҗиз гелип, агландыгыны гөрүп, илкинҗи гезек оя батдым ве шол ягдаям мениң дүзелмегиме ёл салгы берди дийсе болар.

Инди бирнәче йыл бәри, худая шүкүр, мен героин диен беладан сапланып, өңки уссачылыгымы довам эдип, өз машгала агзаларым билен агзыбирликде яшаян. Экленҗим хем артыкмаҗы билен етерлик, абрайымы хем гайтарып алдым. Кәвагт аялым билен отурып, шол гүнлери элхенч дүйш ялы, хайп гечен гүнлер хөкмүнде ятлаярыс. Хәзирки вагтда Түркменистанда  героин серишдесини ёк этмекде бир гиден иш эдилди. Мениң ялы онуң харам кейпине чолашан адамларың биргидени  өңки ялңышлыгына  дүшүнип, тәзеден дүнйә гелен ялы, дарган хоҗалыгыны аяга галдырдылар. Шонуң үчин бизиң яшларымыз ёкардакы ваканы окап, нешәниң нәхили эрбет затларың үстинден элтйәндигине ене бир гезек гөз етирерлер дийип, умыт эдйән.
Okalan sany: 9232   Jogaplar: ( 4 )

marala
01 февраля 2013

Bu belanyň geçdigi bolsun.good

Betman
01 февраля 2013

Gaty gynançly, oguz günleri başyndan geçirip, gelejekde onuň maşgala durmuşynda şatlykly ýaşamak üçin beýik biri baryň özi kömek etsin.music

permann
01 февраля 2013

crayAý näme diýip näme aýtjak, Allajanyň özi kömek etsin! Bu ýagty jahanda hiç bir ynsan, erbetliklere duçar bolmasyn!

HEZRET
01 февраля 2013

Dogrudanam. Makalany okap gözümden ýaş akanyny duýman galdym. Sagbol awtor paýlaşanyňa. Şeýdip özüne namys edip neşäniň hötdesinden gelip bilipdir. ERKEK eken!!!.good


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13803 sek. ýüklenen baýt: 41315