Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Sport täzelikleri.
Ýazylan wagty: 08 февраля 2013 Ýazan NEXTTM

            Türkmen talyplary Kazan şäherinde geçiriljek tomusky Uniwersiýada şu günlerden taýýarlyk görýärler. Talyplaryň sport baýramçylygy hasaplanýan Uniwersiýa adany esaslandyryjy Žan Petižan ony ilki “Uniwersitetleriň olimpiýa oýunlary“ diýip atlandyrmak isläpdir. Emma häzirki zamanyň olimpiýa oýunlaryny esaslandyryjy  Pýer-de Kuberten bu teklibi üzül-kesil goldamandyr. Şeýlelikde, ilkinji Uniwersiýada “Talyplaryň halkara ýaryşlary“ ady bilen geçirilipdir. Uniwersiýada 6-njy iýuldan 17-nji iýula çenli aralykda dowam edip oňa 17-28 ýaş aralygyndaky  talyplara gatnaşmaga hukuk berilýär. Türkmen talyplary sportuň  15-e golaý görnüşinden gatnaşarlar.                

         Türkmenistan Watanymyzda dünýä ölçeglerine gabat gelýän Gyşky oýunlar sport toplumynyň açylmaklygy sportuň gyşky görnüşleriniň, şol sanda buzda typmaklygyň we hokkeý oýnunyň ösmekligine getirdi. Golaýda Figuralaýyn typmak görnüşinden açyk ýaryş geçirildi. Bu yaryşa ýaşajyk türgenleriň ençemesi gatnaşdy.

         Türkmenistanyň Milli Sport we Syýahatçylyk institutynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Fewral aýynyň 6-8 aralygynda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda ýaryş çekeleşikli ýagdaýda dowam edýär.

      Paýtagtymyzdaky 84-nji hem-de 30-njy orta mekdepde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda woleýbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda oglanlaryň hem gyzlaryň arasynda ýaryş dowam edýär. Ýaryşyň jemi fewral aýynyň 9-na jemlener. 

Paýtagtymyzdaky 2-nji hem 50-nji orta mekdebinde El pökgüsi boýunça mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty başlandy ýaryş üç günläp dowam eder.                                                                   

Balkanabat şäherinde sportuň Gylyçlaşmak görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty dowam edýär.

 Mary welaýatynyň Mary şäherinde şu aýyň 8-9 sportuň Ýeňil atletika görnüşinden Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrundaky bäsleşik başlanar. 

rkmenabat şäherinde boks boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrundaky bäsleşik başlandy. Yaryş Fewral aýynyň 10-na çenli dowam eder. 

Fewral aýynyň 8-12 aralygynda Stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty geçiriler. 

Ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda Futbol boýunça ýaryş dowam edýär.

 Paýtagtymyzyň 28-nji orta mekdebinde Köpetdag etrabynyň mekdebe çenli çagalar edaralarynyň çagalar baglaryndaky terbiýelenýän çagalaryň arasynda „Berkarar döwletiň bagtyýar nesilleri“ atly şowhunly bäsleşik geçirildi.

        Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň sport mekdepleriniň türgenleriniň gatnaşmaklarynda Kiçi futbol boýunça sport mekdebiniň birinjiligini almak ugrundaky ýaryş şu aýyň 6-ndan bäri dowam edýär.

Okalan sany: 11433   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
23 апреля 2013О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19503 sek. ýüklenen baýt: 37147