Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

saglyk ýolyna ýöriş.
Ýazylan wagty: 10 марта 2014 Ýazan Sasoltan

Giňden ýaýbaňlandyrylýan sport çäreleri ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň barha rowaçlanýandygyny aýdyň görkezýär. Gecen dync güni Saglyk ýoluna çykylmagy sport basleşikleri bilen utgaşdy. Tämiz howada belentlige tarap her bir ädim maksada okgunly ynama beslendi. Ýaz paslynyň ajaýyp günlerinde saglyk ýolunyň gözelligi hemem belentlikleri has hem gözel görünýär. Jana şypaly dag howasy tebigatyň gözel görnüşleri göwnüňi göterýär. Seýle ruhybelentlik saglyk ýoluna çykanlaryň ählisini gurşap aldy. Medeniýet institutynyň, Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň, Çeperçilik Akademiýasynyň, orta okuw mekdepleriniň talyplarynyň batly gadamlary üstünlikleriň aýdyň beýanyna öwrüldi.


Sagdyn durmuş türkmenime ýörelge,


Howandarym il – günüme görelde,


Kalbym joşýar bu pursady göremde,


Arkadagym saglyk ýolundan barýar.


 


Ruhymyzy göterip al – asmanda,


Dar howasy şypa berýär ynsana,


Mähir – muhabbeti çaýyp çar ýana,


Arkadagym Saglyk ýolundan barýar.


 


“Saglygym – baýlygym” diýýändir türkmen,


Pederler pendine uýýandyr türkmen,


Ozaldan binýady gurulan berkden,


Arkadagym Saglyk ýolundan barýar.


 


Okalan sany: 490   Jogaplar: ( 2 )

Mayichka
11 марта 2014


Saglyk ýoluny geçmesem boljak däl, agramym azajyk artyp barýar şu dynç güni men 8 kilometri heziller edip geşjek. Kimde-kim sagdyn bolasy gelýän bolsa, meniň bilen saglyk ýola gitsin.

Betman
11 марта 2014

hacan gidyaniz? manada aydyn menem gitjek, ondadam Mayichka sizin bilen gitsem has-da gyzykly bolar


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10777 sek. ýüklenen baýt: 35254