Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Döwletmämmet Azadynyň düýşi.
Ýazylan wagty: 11 марта 2014 Ýazan Sasoltan

Döwletmämmet Azadynyň düýşi.


- “Ýaz düýşüniň ýary ýalan, gyş düýşüniň bary ýalan” diýipdirlerem-ä welin, halypa, öten agşam bizem-ä geň galaýmaly düýş görendiris.
- Aýdyň, Döwletmämmet molla, erenler düýşi, pygamberler ýorgudy bolsun.
- Daňa golaý elime bir düwme gowşurýarlar.
Gabarasy goçagam däl ýaly welin, şeýle bir şirin owazy bar, hoşuň gelsin. Süňňüňe sarsgyn salşyna, ed-dil aňkaňy aşyryp gelýär. Onuň nägeňsi gudratlygyny soramda-da: “Munuň mukamy magrypdan maşryga ýetäýmelidir” diýşip otyrlar.
- Dogrudanam, düýşüňiz-ä oraşan ýaly. Ýöne aýtsaňyzlaň, zagypaňyz hamyla dag-a däldir-dä?
- Hamyladyr özün-ä.
- Onda siziň ogluňyz bolup, onuň pähim-paýhasdyr hoş zybanlyk owazasam magrypdan maşryga ýaň salar, Döwletmämmet molla - diýip, bu düýşüň ýorgudy ýetirilensoňam, uzaga galman Magtymguly Pyragy dünýä inipdir.


Okalan sany: 792   Jogaplar: ( 3 )

Sasoltan
11 марта 2014


Ine şeýlelikde Magtymguly pyragy dünýä inipdir.

Mayichka
11 марта 2014

Asyl Döwletmämmet molla öňünden belli şahyr oglunyň boljagyny bilipdir ekendä.

Betman
11 марта 2014

goodbagyshlan Hamyla sozi namani anladyar bilenizokmy,


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07414 sek. ýüklenen baýt: 32500