Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Kitaplar barada gyzykly maglumatlar.
Ýazylan wagty: 18 марта 2014 Ýazan Mayichka

* Dün­ýä­dä­ki iň ki­çi­jik ki­tap haý­sy­ka? Bu hem­mä­mi­ze mä­lim bo­lan An­ton Çe­ho­wyň «Ha­me­le­on» ki­ta­by­dyr. 1996-njy ýyl­da dö­re­di­len 11 se­tir­den yba­rat 30 sa­hy­pa­lyk, ulu­ly­gy 0,9 х 0,9 мм bu ki­tap­da 3 sany reňk­li su­rat­ hem ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu aja­ýyp tä­sin­lik A.I.Ko­nen­ko de­giş­li­dir.   


* Bas­ma harp­lar bi­len ýa­zy­lan iň ga­lyň ki­tap, onuň sö­ýü­ji­si Rob Met­ýu­se de­giş­li. Ol bas­ma harp­lar bi­len ýa­zy­lan 5000 sa­hy­pa­ly WI­KI­PE­DIA­DYR.   


* Ita­li­ýa­ly Rio Ko­zel­li dün­ýä­dä­ki iň gy­zyk­syz ki­tap­la­ry jem­le­mek bi­len gy­zyk­la­nyp­dyr. Gy­nan­sak-da, ola­ryň sa­ny 10000 to­ma ýetip­dir.


* Ki­tap­la­ryň ara­syn­da äpet ulu­la­ry hem bar. Ýag­ny 1976-njy ýyl­da çap edi­len “Su­per ki­ta­byň” uzyn­ly­gy 2,74-den 3,07 metr, 300 sa­hy­pa­ly, ag­ra­my 252,6 kg. Ýö­ne 2004-nji ýyl­da onuň or­ny “Ça­ga­jyk­la­ryň dün­ýä­dä­ki iň uly ki­ta­by” bi­len çal­şy­ryl­ýar. Bel­le­me­li zat:  4 sa­hy­pa­da ba­ry-ýo­gy 12 goş­gy ýer­leş­di­ri­lip­dir. Onuň uzyn­ly­gy 6 metr, ini 3 metr, ag­ra­my 492 kg. Bu ha­ky­kat­dan-da, ga­ty tä­sin.


* Dün­ýä­dä­ki bar bo­lan iň ki­çi­jik 12 ki­tabyň aş­ha­na çem­çe­si­ne ýer­leş­ýän­di­gi bel­lär­lik­li­dir. Ola­ryň için­de 12 müň söz­den yba­rat bo­lan iň­lis di­li­niň söz­lü­gi­ni, na­şy­ja Gur­ha­ny we Fran­si­ýa­nyň kons­ti­tu­si­ýa­sy­ny ag­za­mak bol­ar.


* Ki­tap­lar di­ňe ulu­ly­gy bo­ýun­ça bö­lün­me­ýär. My­sal üçin, Dan­te­niň «Mu­kad­des  de­giş­me­si» ulu­ly­gy 80x60 sm bo­lan ka­gy­za ýa­zy­lyp­dyr. Ony Gab­ri­el Çe­la­ny ýaz­ýar. 14000 goş­gy ýö­ne­keý göz bi­len oka­lyp bol­ýan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, ki­ta­byň baş­ga bir aý­ra­tyn­ly­gy bar. Ýag­ny ony alys­dan syn­la­saň, Ita­li­ýa­nyň kar­ta­sy­nyň şe­ki­li­ni gör­mek bol­ýar. Çe­la­ni mu­nuň üçin 4 ýy­ly­ny sarp edip­dir.

* Leo­nar­do da Win­çi­niň «Su­wuň, Ýe­riň we as­ma­nyň yla­la­şy­gy» at­ly 18 sa­hy­pa­dan yba­rat ki­ta­by per­ga­men­te  (ka­gyz çy­ka­ryl­ma­zyn­dan öň hat ýaz­mak üçin ula­ny­lan gö­le ha­myn­dan taý­ýar­la­nan ma­te­ri­al) ýa­zy­lyp­dyr. Ki­ta­byň harp­la­ry aý­na şöh­le­len­di­ril­me­sin­de ýa­zy­lyp, ol di­ňe aý­na­nyň kö­me­gi bi­len oka­lyp­dyr.
Okalan sany: 1703   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06164 sek. ýüklenen baýt: 35927