Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Tymsallar.
Ýazylan wagty: 25 марта 2014 Ýazan Sasoltan

 


Egrini göneldip bolmaz, ýok zady-da sanap bolmaz


Baga seret, üzüm bolsun, iýmäge ýüzüň bolsun.


Daňylgy ýolbarsa towşanam hüjüm eder.


Balyň bar ýerinde siňegem bardyr.


Gün dogýar, ýaşýar  öz dogjak ýerine tarap howlugýar.


Bal tutan barmagyny ýalar.


Bilmezlik aýyp däl, öwrenmezlik aýyp.

Müň bilseňem, bilýäne maslahat sal.

Bir agaçda gülem biter, dikenem.

Bir işe başlamak gutarmagyň ýarysydyr

Atasy gök erik iýse, agtygynyň dişi gamaşar.

Däli dälini görse, taýagyny gizlär

Däli diýseň däli, weli diýseň weli bolar.

Düýbi görünmeýän guýudan suw içilmez.


Synanyşyp gormedik işiňe başaramok diyme.
Uzadan ayagyny yygnama.
Tiken yalaňaç ayaga batar.
Saya garap boý olçeme.
ze küyzäň suwy sowuk.
At ýatagyndan çykansoň gapyny yapanyň peýdasy ýok.
Durmuş elimizdäki ulagdyr, ony dogry ýola gönükdirmek hem oz elimizde.
Birinji gezek görmek üçin bir minut, wnüne ýaramak üçin bir sagat, söýmek üçin bir gün, ýatdan cykarmak üçin bolsa bir ömür gerekdir.
Name gözleýänini bilmeýän adam tapanyndan sonam onun namedigine düşunmez.
Gep sözde dal-de onuň aýdylyş ähenindedir, şol sözuň ulanylyşyndadyr.
Akylly adam özganin kemciligini görüp, öz kemçiligni duzeder.
Egri çyzgyçdan dogry çyzyk çykmaz.


Nähili göz bilen seretseň şoň ýalam görner.
Me
tjidiň gapysy açyk bolsa-da ite-de uýat ýagşy
Ýagşy günleň ýolunda mün sany ýaman yatyr.
Gi
ň wagtynda goluň golda garyby,
Onun alkyshyndan bela dep bolar.
Ber eger zarynlap dilese geda
ý bermesen galtaman ganyryp alar.
Alny
ňdan akan suwuň gadyry yok.
Kyncylykdan basylmak oz-ozuni kemsitmekdir.
Öter dünýä üçin ötmejek abraýyňy satma
Ýumruk näçe berk düwlenem bolsa gulp duran ýüze degýan däldir.


Eger ýekeje barmajyk agyrsa hem ýürek duýýar, emma ýürek agyrsa hiç kim duýmaýar.
Hudaýa ynansaň ynan welin eşejigiňi berk guşa.
Ýiti gyzyl tiz solar.
Içmen diyen guýyňdan aýlanyp suw içersiň.


Bir yigidiň dag ýaly maly hem bolsa nesibesinden artyk iydirmez.
Iki gama ýapyşan gark bolar.
Ýa bolşuň ýaly görun, ya-da görnüşiň ýaly bol.
Niçe ynsanlar gördüm, üzerinde elbisesi ýok niçe elbiseler gördüm içinde ynsan ýok( birnaçe ynsan gördüm egninde eşigi ýok, birnaçe eşik gördüm içinde ynsany ýok)
Dostlaryn zyýaratyna eliň boş gitmek, degirmene bugdaýsyz giden ýalydyr.
Saglyk sag adamlaryň başyndaky altyn täjidir, ýöne ony syrkawlardan basşga hiç kim görmeýar.
Gülüň tikeni bar diyip gynanmagyn, tikeniň güli bar diyip begen.
Öwerenilen endik örkleseň hem durmaz.
Hakykat k
öwsşüni geýýänçä ýalan dün

Okalan sany: 738   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
25 марта 2014

Tymsallary ýörite siziň üçin ýazdym. Okasaňyzam okarsyňyz okamasaňyzam okarsyňyz.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05732 sek. ýüklenen baýt: 94516