Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Men heniz ýagşylyk edip hem ýetişemog-a
Ýazylan wagty: 28 марта 2014 Ýazan Sasoltan

                      Men heniz  ýagşylyk edip hem ýetişemog-a


- Magtymguly aga! Siz ile belli şahyram weli, hol pylany bar-a. Ana, şol siz barada bir ýakaşyksyz çöwre gürrüňe başlasa, asyl, gutarar ýerde gutarybam bilenok-da.
- Ýok, sen meň ýanymda beýle bolar-bolgusyz zady aýdyp oturma. Aýdaýsaňam, bilip goýgun, oňa ynanman. Sebäbi o diýýän adamyň meň gürrüňimi etmez. Üçinimi? Häzirlikçe men ol kişä ýagşylyk edip ýetişip bilemok. Çünki bu külpetli eýýamda ýagşylyk edenleriň ilki garşyňa çykyp ugragyç bolupdyr-a.


Okalan sany: 442   Jogaplar: ( 2 )

Sasoltan
28 марта 2014

Rowaýat gysgajygam bolsa-da , manysy uludyr.

Mayichka
29 марта 2014

Hakykatdan hem Sasoltan ýazan rowaýatyň gysgajygam bolsa-da, manysy diýseň uly eken.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06237 sek. ýüklenen baýt: 31458