Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine
Ýazylan wagty: 27 мая 2014 Ýazan NEXTTM
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine

HALKARA BÄSLEŞIGINI yglan edýär.
Halkara bäsleşigine ylmy-mugamlymçylyk edaralarynda ýa-da halkara guramalarynda iş tejribesi bolan we iňlis dilini bilýän Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň raýatlary gatnaşyp bilerler.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine bäsleşige gatnasmaga isleg bildirýänler şu resminamalary tabşyrmaly:

bellenen nusga boýunca arza
pasportyň ýa-da onuň ornuny tutýan resminamanyň nusgasy
zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi
işgäri hasaba almak boýunça şahsy kagyz, 3x4 sm. ölçegdäki 4 sany surat
hünär bilimi, ylmy derejesi we ylmy ady hakyndaky resminamalaryň bellenen tertipde tassyklanan nusgalary
ylmy, döredijilik we beýleki işleriniň sanawy
saglygy hakynda kepilnama
Halkara bäsleşigine gatnaşmaga isleg bildirýänleriň arzalary 2014-nji ýylyň 15-nji iýunyna çenli kabul edilýär.

Resminamalar şu salga ugradylyp bilner : 744000, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 104, Türkmenistanyň Bilim Ministrligiа

.
Habarlaşmak üçin: tel.:(0099321) 44-85-43, 44-84-06.
Okalan sany: 402   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05763 sek. ýüklenen baýt: 31081