Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Suratlar ýygyndysy
Aşgabat Seýilgähine gezelenç
Ýazylan wagty: 27 мая 2014 Ýazan NEXTTM

Okalan sany: 1064   Jogaplar: ( 11 )

NEXTTM
27 мая 2014

Hormatly agzalar eger-de siz birini ýitirip tapmaýan bolsaňyz onda siz Aşgabat seýilgähine baryp şol taýdan öz gözleýän adamlaryňyza duş gelersiňiz diýip umyt edýärin sebäbi ol seýilgähe dynç almana barýan adamlaryň sany sajagy ýok gaty köp halk ýygnanýar, çagalar, ýaş oglan gyzlar we ene-atalar täze seýilgähiň gözelligine we ajaýyplyklarna syn edip hezil edýärler. Hut meniň özümem şol seýilgähe bardym we çagalar üçin we uly ýaşlylar üçin niýetlenip gurulan ähli zatlara syn edip öz ýadowlygymy bir ýana aýyrdym

marala
27 мая 2014

bu surtlary gorip, seyilgahin acylsy vadyma dusip gitdi, sondan son gidibem goremizok owadan park, awtor sag bol 

Betman
27 мая 2014

hokman menem bararyn ilki bilen asgabada barayn onsan birinji baryp gorjek verim bolar onda-dam oz gelinligim bilen, nesir bolsa

marala
27 мая 2014

Onda menem betman sana garasyan Asgabada gelenson bileje gidayaly parka

Betman
27 мая 2014

Marala bagyslan welin siz gownume degyniz ya degishyanizmi? menin oz gelinligim bar alada etme sag bol

marala
27 мая 2014

yokla gownune degesim gelenok bagtly bol!kiss_mini

shutnick
27 мая 2014

baryba goremok telewizorda gorip gidesima geldi indi giderinde onson size yetirerin

Mayichka
27 мая 2014

A men bolsa günde irdenjik işe gidenimde we işden öýe gaýdanymda ajaýyp seýilgähleriň edil ýanyndan geçýärin. hem-de her gezek ak şäherim Aşgabadyň gözelligine buýsanýaryn.....

Sasoltan
27 мая 2014

MEN SIZE öz syrymy açaýynmy.

Bilseňiz meni ýürekden söýýän bir oglan meni şu seýilgähe çagyrdy, menem adam köpdür heniz ol ýerde utanýanla diýip gitmedimdä. Indi bolsa ol suratlary görüp gitmänligime ökünýän......

Sasoltan
27 мая 2014

Siz meň ýerimde bolanlygyňyzda giderdiňizle, hä şeýlemi?

Betman
27 мая 2014

wah nadayipsin ol oglana bey diyen bolsanyz onda ol yerde guma garylyp cawalanyp bir salymdan yerinden turup size gaharlanmadymy, men bolsama  sen bolmasan senamjan diyerdimde aylanmaga giderdim, elbetde men ]z soygulime ikilik etmen yone gaharyma diymegim gaty ahtymal, 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06205 sek. ýüklenen baýt: 39255