Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Türkmenistanyň "Maslahatlar" köşgünde "Halkara Zenanlar" güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy .(GUTLAG)
Ýazylan wagty: 07 марта 2013 Ýazan Marala
Hormatly agzalar şu gün (07,03,13ý)  sagat 15:00-da Türkmenistanyň "Maslahatlar" köşgünde 8-nji mart "Halkara Zenanlar" güni mynasybetly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu baýramçylyk dabara talyp
 bolup gatnaşmak, meniňem nesiwäm hem bar eken, menä begendim. Bu dabara gatnaşan 
Türkmenistanyň at gazanan estrada bagşylary we wäşiler topary gatnaşyp, Türkmenistanyň
 "Maslahatlar" köşginiň zalynda oturan zenanlarymyzy aýdymdyr-sazlar we gülkili 
degişmeler  bilen gyzgyn gutladylar. Muňa gatnaşyp oturan zenanlarymyzyň
 ýüzlerinde nur görünýärdi, sebäbi halkara zenanlar gününi Döwlet tarapyndan,
 ulu şatlykly-şagalaňly  dabara  bilen gutlamagyň özi hem zenanlarymyzyň 
şatlygyna şatlyk goşdy diýsegem bolýar. 
Hormatly agzalar, ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri hem halkara zenanlar güni mynasybetli 
Türkmenistanyň Prezidentiniň permany esasynda Döwlet tarapyndan 40 manat pul sowgadyny ellerine alan ähli Türkmen zenanlarymyzyň begenjiniň çägi ýokdygyny, her bir maşgala aýdyp sagbolsunlaryny ýetirip durandyrlar. 

     Şeýle-de şu halkara zenanlar güni mynasybetli meni tanaýan ähli zenanlary tüýs ýüregimden gutlaýaryn!, gutlamak bilen olara berk jan saglyk, uzak ömir, agzybir asuda watanymyzda elmydama ýüzleriniň, kalplarynyň nury öçmesin.
 Ýene bir gezek ýetip gelen 8 mart baýramyňyz gutly mübärek bolsun mähriban aýal-gyzlar!

Okalan sany: 5604   Jogaplar: ( 3 )

NEXTTM
08 марта 2013

Marala sag bol!gyzykly täzelikleriňi ýetirip dur, menem siziň 8-nji mart baýramyňyzy gutlaýaryn! Siz öz ýüregiňizde deslän arzuwlaryňyza ýetmegiňizde alla kömek etsin!good 

Betman
08 марта 2013

Marala siz nirede okaýarsyňyz, menem gatnaşdym şol konserte gyzyklyrak boldy diýsegem bolýar. Ýöne hemme Zenanlarymyza begendiler.good

Betman
10 марта 2013

Maral bag oturtmaga gitdiqizmi?


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06018 sek. ýüklenen baýt: 33789