Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Mark Twen ýazyjylyga
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan SasoltanMark Twen ýazyjylyga ýaňy baş goşan ýaş awtora golýazmasyny şeýle ýazgy
bilen yzyna gaýtarypdyr: “Gadyrdan dost! Abraýly lukmanlar akyl zähmet bilen meşgul
bolýanlara balyk iýmegi maslahat berýärler, çünki bu iýmit beýnini fosfor bilen
üpjün edýär. Men ýöne lukmançylyk işinden gömük, şeýle-de bolsa, siziň
golýazmaňyzdan görnüşi ýaly, orta ululykdaky iki sany KIT balygy size köplük
etmez diýip pikir edýärin…”Okalan sany: 374   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,04421 sek. ýüklenen baýt: 28572