Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Mark Twen özüniň
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan SasoltanMark Twen özüniň aljyraňňylygy bilen käte agyr ýagdaýlara-da düşäýýär.
Bir gezek ol otluda gelýärkä, onuň küpesine billet barlaýjy gelýär. Ŷazyjy
biledini gözläp ugraýar, ýone tapmaýar. Mark Tweni daşyndan tanaýan billet
barlaýjy şeýle diýipdir:--Borla, azar edinmän. Bardy-geldi bilediňizi tapmasaňyz-da, zeleli ýok.
Ownuk zad-a ol.--Aý, ýok, ownuk dagam däl!—diýip, Twen garşy çykypdyr.—Men ol
içigargalmyş biledi hökman tapaýmaly, ýogsa nirä barýanymy nireden bileýin?Okalan sany: 544   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07253 sek. ýüklenen baýt: 29305