Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Beýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym.
Ýazylan wagty: 29 октября 2014 Ýazan SasoltanBeýik oýlap tapyjy adyny almakdan gijä galan alym.

 


Bu waka 1876-njy ýylda bolupdy. Amerikaly oýlap tapyjy Elaýşa Greý bir
zady oýlap tapmagyň üstünde gije-gündiz kelle döwýärdi. Netije-de, ol maksadyna
ýetdi, öz oýlap tapan zady üçin patent aldy. Onuň açyşy tehnikada täze söz
boldy. Greýiň oýlap tapan zadynyň kömegi bilen “telegraf simi boýunça adamyň
gepleýän sesini geçirip bolýar we ses geçirilip bolandan soň, ony ýene ugradyp
bolýar. Bu oýlanyp tapylan zat biri-birini görmeýän, biri-birinden uzakda bolan
iki adamyň arasynda möhüm gepleşigi amala aşyrmak mümkin”. Patent berlen oýlap
tapmanyň manysy şondan ybaratdy. Gysgaça aýdylanda, Elaýşa  Greý telefon oýlap tapypdy. Ŷöne ol eýýäm gijä
galypdy. Oňa patent berilmezden iki sagat öň edil şonuň ýaly zady oýlap
tapandygy üçin başga bir adama patent berlipdir.

 

 

Ol adam Aleksander Greýam Bell
diýen biridi. Telefon oýlap tapmagyň ähli şan-şöhraty oňa degişli boldy.Okalan sany: 866   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06540 sek. ýüklenen baýt: 30870