Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Watanymyzyň welaýatlarynda täze binalaryň açylyş dabaralary
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Krassavchik
Şu gün Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň “Ata” geňeşliginiň Ata obasynda täze saglyk öýüniň ulanmaga berilmeginiň dabarasy boldy, dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, obanyň köp sanly ilaty gatnaşdylar. 

Ir bilen baýramçylyk görnüşinde bezelen täze saglyk öýüniň binasynyň ýanynda ruhubelentlik ýagdaýy dowam edip, aýdym-saz ýaňlandy, halk döredijiligi-tans toparlary çykyş etdiler. Açylyş dabarasynyň barşynda ýene-de bir hoş habar bu ýere ýygnananlara yglan edildi-- saglyk öýüniň işgärlerine hormatly Prezidentimiziň şa sowgady--täze “Tiz kömek” ulagy gowşuryldy. 

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeler maksatnamalary türkmen obasyny ösdürmäge, onuň düzümlerini kämilleşdirmäge hem-de täzelemäge kuwwatly itergi berýär, şonda durmuş ulgamynyň desgalaryna möhüm orun degişlidir. Häzirki wagtda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe welaýatlaryň- köp sanly obalaryň we şäherçeleriň keşbi hil taýdan özgerýär, şol ýerde milli maksatnamalara laýyklykda, senagat kärhanalary, bilim we saglygy goraýyş edaralary, medeni aň-bilim merkezleri gurulýar. Oba ilaty döwlet Baştutanymyza halkymyzyň saglygy hakynda ýadawsyz alada edýändigi, saglygy goraýyş ulgamyny, şol sanda oba lukmançylygyny hem ösdürýändigi we kämilleşdirýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

Saglyk öýüniň köp ugurly bir gat binasynyň taslamasy häzirki zaman talaplaryna laýyklykda düzüldi we ekologiýa taýdan gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdelerini ulanmak bilen ýerli hususy gurluşyk guramasy tarapyndan bina edildi. Täze desgada maşgala lukmanlarynyň iş otaglary, fizioterapiýa, stomatologiýa, ginekologiýa, amal otaglary göz öňünde tutuldy, şolarda iň täze esbaplar we barlaghana enjamlary oturdyldy. Gündizki ýatymlaýyn bejergi alynýan otag hem bar. Saglyk öýüniň töweregindäki çäkler göwnejaý abadanlaşdyryldy hem-de bagy-bossanlyga öwrüldi—hemme ýerde ýaprakly we pürli agaç nahallary oturdyldy, seýil baglaryň ugruna özboluşly oturgyçlar we köçäni yşyklandyryjy çyralar goýuldy. 

Dabarada aýratyn tapawutlanan gurluşykçylara gymmatly sowgatlar gowşuryldy.
25.03.2013
Okalan sany: 388   Jogaplar: ( 5 )

Meret
27 марта 2013

Ösýä Watanym! Özgerýä Türkmenistan!yahoo

marala
27 марта 2013

Wlaýat etraplarynda Saglyk öýüniň işläp başlamagy halkyň hal ýagdaýynyň goulanmagyna, obalarda adamlaryň wagtynda we täze enjamlaryň kömegi bilen bejergi almagyna uly ýardam eder, gaty gowy halladym,

shutnick
27 марта 2013

obalardaky adamlara begenendirler,  döwlet öz halkynyň saglygy üçin uly aladalar edýär.good

HEZRET
27 марта 2013

goodhalk üçin iň esasy saglyk gerek, halkyň saglygy döwletiň saglygy watanyň berkligi, Sarags etrabynyň adamlarynyň begenjiniň çägi ýokdygyny men telewizorda gördim, indi obanyň adamlaryna täze enjamlary harlaman ullanmak we bejergi alaýmak galýar, 

Betman
27 марта 2013

adamlar üçin edilýän aladalar gaty köp, tüweleme adamlar üçin hyzmat etsin,


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05279 sek. ýüklenen baýt: 35667