Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Akylly gyz.
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan SasoltanSöýgüli ýigidi bilen daşarda gezim edip gelen gyz, öýde ata-enesi ýok
bolsa, ýigide öýe girmegi teklip edipdir. Eger
öýde olar ýok bolsa, gyz ýokardan şaýlyk zyňmagy, ol şyňňyrdap ses edende,
içeri giribermelidigini wadalaşypdyrlar.Gyzyň ata-enesi öýde ýok eken, gyz
şaýlygy zyňypdyr, ýöne näçe garaşsada, ýigit gelmändir. Aradan ep-esli wagt
geçenden soň, gyzyň sabyr-takaty gutaryp, özi aşak düşüpdir. Görse, häliki
ýigit dyzyny ýere berip, eli bolen ýer sermäp oturanmyş.--Men seniň taşlan şaýyňy gözleýärin—diýip, ol özüni aklajak bolupdyr.--Men ony sapaga daňyp oklapdym. Bir wagt yzyna çekip aldym-a—diýip
,hezil edip gülüpdir.Okalan sany: 1045   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06086 sek. ýüklenen baýt: 29530