Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Şowly dost
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan SasoltanDostlar çaý başyna jemlenipdirler. Olar öz aralarynda beýlekilere görä
barlyrak dostundan şeýle gysga wagtyň içinde şonça baýlygy nädip jemläp bilendigini
sorapdyrlar.--Siziň aýallaryňyz öýde nahar bişirýändir, mysal üçin, çorba
taýýarlanda, oňa näçe tüwi atýar?—diýip, ol öz gezeginde dostlaryna sorag bilen
ýüzlenipdir.--Näçe gerek bolsa…--Meniňki hem gerek boljagyny atýar. Ŷöne şol “ýeterlik” tüwüden on-on
bäş dänäni ertesi üçin aýyrýar. Şu gun on däne, ertir ýene on däne…Dama-dama
köl bolar.Okalan sany: 420   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,11430 sek. ýüklenen baýt: 29369