Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Alymlar “Philae” halas etmek boýunça gyssagly çäre görýärler
Ýazylan wagty: 14 ноября 2014 Ýazan Flash
Taryhy waka hökmünde, ýöne kometa
nädogry gonan, robotlaşdyrylan zond Philae ol ýerden özüniň ilkinji suratlaryny
iberdi we barlaga başlamaga taýyndy. Emma onuň ykjam gonmagyndaky näsazlyk
Rosettanyň borjyny heläkçilige goýdy. Philae indiki işlerini ýerine ýetirmke
üçin oňa köp kuwwatlylyk gerek bolar diýip alymlar uly alada galýarlar.
ESA hünärmenleri gyssagly çäre görmeli bolýarlar.Philae barlag moduly ilki bilen kometa gonup bilmän
iki sapar yzyna gaýdandygy, özüniň meýilleşdirilen ýerinden 1 km uzaklykda gaýanyň
kölegesinde gonandygy mälim boldy. Bu bolsa onuň gün energiýasyndan alýan
zarýadyna päsgelçilik döreder. BBC Newsiň habar bermegine görä, alymlar häzirki
wagtda enjamyň energiýasy gutarmanka köpräk maglumat almaklyga çemeleşýärler... dowamy www.zehinli.biz saýtynda

Okalan sany: 703   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05604 sek. ýüklenen baýt: 49907