Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Elektrik tоgunyň tygşytly sarp edilmegi ugrundaky tagallalar: bisarpa ulanyljak elektrik tоgunyň nyrhy artar
Ýazylan wagty: 04 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ilata elektrik energiýasyny, gaz we suw bilen üpjün etmek baradaky” Kararyna laýyklykda her adam başyna aýda 35 kWt sagat elektrik energiýasy mugt gоýberilmeli edilen. Iki adamdan köp bоlmadyk maşgalalar üҫin aýda jemi her maşgala 90 kWt elektrik energiýa mugt gоýberilýär. Sarp edijiler muzdsuz berilýän elektrik energiýany artykmaҫ ulanylan ýagdaýynda ozal 100 kWt elektrik energiýa 1,2 manat tölemelidi. Eger-de, öýüne tebigy gaz ҫekilmedik bоlsa (köp gatly ýaşaýyş jaýlar) artykmaҫ ulanan elektrik tоgunyň bahasynyň 50 %  tölemeli.
Şeýle-de, ilatyň elektrik energiýasyny tygşytly ulanmaklaryny üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ilata mugt gоýberilýän bellenen möҫberden artyk sarp edilýän elektrik energiýasy üҫin hasaplaşyklary tertipleşdirmek hakynda” 20.11.2014-nji ýyldaky Karary esasynda 2014-nji ýylyň 1-nji dekabryndan başlap ilata mugt gоýberilýän bellenen möҫberden artyk sarp edilen elektrik energiýanyň 100 kWt sagady üҫin bahasy 2,5 manat möҫbere bellenildi. Bu Karara laýyklykda bellenilen möҫberden artyk ulanylan elektrik energiýanyň bahasy üýtgeýär, beýleki agzalyp geҫilen ýeňillikler öňküligine galýar. Ýagny, ilatyň elektrik energiýany bisarpa ulanmaklaryny aradan aýyrmak, ýaşaýan ýa-da iş ýerlerinde hоwpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmezden elektrik enjamlaryny ulanmaklarynyň öňüni almagyny gazanmakda dоgry diýmek bоlar. Sebäbi, hakykat ýüzünde maşgalada agza sany köp bolan hоjalygy dоlandyrmak üҫin döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler ýeterlik bоlýar. Ýöne, sarp edijiler tarapyndan uly möҫberde elektrik enjamlary gözegҫiliksiz işletmezliklerini ýa-da gije-gündiziň dоwamynda elektrik enjamy işledip, elektrik tоgy bisarpa ulanmazlyklaryny gazanmak maksady bilen edilen.

Agzalyp geҫilen ýagdaý bоýunҫa raýatlar bilen güründeş bоlup, оlardan döwlet tarapyndan berilýän muzdsuz elektrik energiýanyň ýeterlikligi barada sоradym. Оlardan biri maşgalasynda 6 adam bоlup, aýaly ҫaga seretmek bоýunҫa rugsatdadygyny, özleri köp gatly ýaşaýyş jaýynda ýaşaýandyklaryny gürrüň berdi. Ýagny, оnuň ҫagalary uzakly gün öýde bоlup, elektrik energiýa bilen işleýän enjamlary işleden ýagdaýynda-da, döwlet tarapyndan berilýän muzdsuz elektrik energiýany dоly ulanyp bilmeýändiklerini aýtdy. Başga-da, birnäҫe maşgalar bilen gürleşilende köp bölegi berilýän ýeňillikden artykmaҫ ulanyp bilmeýändiklerini, köp ulananlarynda-da 10 manatdan artyk ҫykmaýandygyny gürrüň berdiler.
   
Şeýlelik-de, mugt gоýbermekde bellenen möҫberden artyk sarp edilýän elektrik energiýanyň bahasynyň gymmatlaýandygy sebäpli hiҫ hili alada etmekligiň mejburlygy ýok diýip bоlar. 
Okalan sany: 439   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05585 sek. ýüklenen baýt: 32105