Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Gadymy hem müdümi oýun
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Mayichka

Şu günler Paýtagtymyzdaky Milli Küşt merkezinde “Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy”atly spartakiýadanyň küşt görnüşinden ýaryş geçirilýär.Bu ýaryşa ähli welaýatdan iki erkek kişi we bir aýal maşgaladan ybarat bolan toparlar gatnaşýarlar.Ýaryş ertir Mart aýynyň 29-na irden sagat 10:00-da hem-de 15:00-da geçirilip ýeňijiler belli ediler. Ýaryşa tomaşa etmäge isleg bildirýänleriň ählisi gelip biler, sebäbi ol ýerde tanymal ussat küştçiler hem bar. 


Okalan sany: 391   Jogaplar: ( 5 )

marala
29 марта 2013

Küştiň ussatlary kim üeňiji bolarka, üstinlik hemra bolsun oýunçylargood

Betman
29 марта 2013

gyzykly maglumatlaryňyzy wagtynda ýetireniňiz üçin sag bol, küşy oýuny gyzykly oýun,good

NEXTTM
29 марта 2013

Menä bu oýunda ýeketäk Zenan maşgalanyň gatnaşmagy begendirdi, näme diýsegem bu oýunda Zenan maşgala birinji bolmagy mümkin sebäbi türkmenlede sylaşyk diýen sözem bar,goodmaglumaty wagtynda ýetireniňize minnetdar,

asmandakebelejik
29 марта 2013

Küşt bäsleşigine gatnaşýanlaryň içinde Daşary ýurtlarda geçirilen bäsleşiklere gatnaşany barmy? good

Mayichka
31 марта 2013

Küşt bäsleşigine Amanmyrat Kakageldiýew, Maýsa Öwezowa, Azat Silabow ýaly ussatlar gatnaşýar.Şulardan tanaýanyňyz barmy?


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06907 sek. ýüklenen baýt: 32107