Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Bars
Ýazylan wagty: 20 января 2015 Ýazan Sasoltan

 


 


  


 


Bars


Gözel tebigatymyzda duşýan haýwanlaryň arasynda bars özüniň daşky görnüşiniň owadanlygy bilen tapawutlanýar. Ŷyrtyjylaryň pişikler maşgalasyna degişli bolan bu haýwanlara Köpetdagda we Bathyzda duş gelmek bolýar. Ŷurdumyzyň çäginden daşarda olar Gündogar Zakawkaziýede we Täjigistanda ýaýrandyr. Barslar çuň dereleriň  gaýa eňňitlerinde, dagyň üstündäki tekiz düzlüklerde, selçeň arçaly ýerlerde ýaşaýarlar. Şeýlede olar dere boýundaky tokaýlarda, gyrymsy we gamyş bilen birleşen uly uçutly jülgeleriň ýokarsynda duş gelýärler.


Barslar ýekelikde duşýarlar hem-de belli bir ýerde ýaşaýarlar. Ŷabany toýnakly we öý haýwanlary bilen iýmitlenýärler. Olarda jübütleşmek we köpelmek  ýylyň dowamynda bolup geçýär. Şonda 1-2 sany çaga dogurýarlar. Çagalary 12-15 aýlap enesiniň ýanynda bolýar.


Barslar dünýäniň haýwanat baglarynyň köpüsinde saklanylýar we köpeldilýär. Olar Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. 

Okalan sany: 274   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05743 sek. ýüklenen baýt: 30916