Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Sportuň ähmiýeti örän uludyr.
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
       Häzirki wagtda orta we ýokary okuw mekdepleriniň ählisinde, ministrliklerde sport gurnaklary we sportuň dürli görnüşleri boýunça toparlar döredildi. Şol toparlar döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen geçirilýän, indi däbe öwrülen milli Startakiadanyň ýeňijisi bolmak ugruna bäsleşýärler. Bedenterbiýe we sporta  bolan höwes çagalykda başlap, ömürboýy dowam etmelidir we nesilden-nesle geçmelidir. Iň bolmanda, her gün özüňiz üçin amatly wagta bary-ýogy 15 minut maşk etmek adaty endige öwrülmelidir. Has gowusy, köplenç hereketde bolmaga çalşyň. Köpräk hereket edeniňizde, bedenterbiýäniň we sportuň size nähili oňyn täsir edýändigini duýarsyňyz.

  
       Saglygyňyzy berkitmek we goramak, esasan, özüňize baglydyr. Şunda bedenterbiýäniň we sportuň ähmiýeti örän uludyr.Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullansaňyz, hemişe janyňyz sag, işjeňligiňiz ýokary bolar.
Okalan sany: 453   Jogaplar: ( 3 )

Garabeg
02 апреля 2013

Dogrymy aýtsam häzir hemme edaralarda mekdeplerde 15 min hereket edip sportyň dürli maşklaryndan synaşyp görmeli wacko2

Mayichka
03 апреля 2013


Irki maşk adamlaryň şol günki işiniň has-da öňe gitmegine uly ýardam berýär.Gowy ýazypsyňyz

Betman
04 апреля 2013

ir bilen hereket etmeklik gowy adam üçin peýdalydyr


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06020 sek. ýüklenen baýt: 31436