Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Gozelim
Ýazylan wagty: 03 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
Kirpikleriñ okdur gashlaryñ keman
Sòzle shirin sòzùñ janyma derman
Seniñ gùl keshbiñe seredip doýman
Ÿùrek joshup gazal aýdýan Gòzelim.

Sòz berýàrin bu gùn men saña garap
Gezerin men seni sòýgùlim gorap
Gara saçlaryñy boýnuma orap
Bu gùn gujagyma dol sen Gòzelim.

Yshkdan doly ýyly gujagyñ gerip
Bal lebiñden gyzgyn posalar berip
Ashyk oglanyñ gòwnùn gòterip
Bu gùn gujagyma dol sen Gòzelim.

Mawy gózli
Ashyk boldum dostlarym
Mawy gózli bir gyza.
Bu gùn shonuñ waspyny
Ÿetirýàrin men size.

Gyldan inçe bili bar
Shirin sòzli dili bar
Mawy gòzli nàzli ýar
Meniñ sende gòwnùm bar.

Seýl edeli baglarda
Bu ajaýyp çaglarda
Okuwmyzy tamamlap
Toý tutaly baharda.

Kirpigiñ ok,gashyñ ýaý
Gijelerne dolan aý
Mawy gòzli názli ýar
Tapylmaz hiç saña taý.
Gysh ýatlamasy

Bu gùn sàher bilen ýagan akja gar,
Seni ýada saldy ýùrek ynjaýar
Gechen gùnlerimi ýada salamda
Ÿùrek chydam etmàn lerzana gelýàr.

Gysh pasly mydama seni yatladyp
Meni ýanyp duran oda tashlaýar.
Yagýan garlar ol ýangyny òchùrmàn
Gaytam ýalyn bolup ùstùme ýagýar.

Saña bolan sóýgim gapyp garagmy
Saygaryp bilmàndim agy-garany
Pelek dushurmazmy bizi ýenede
Shol oñkije ýerde gar ýagan gùni...

Armanly ýùrek
Ykbal bizi dushurypdy bir ajaýyp gysh gùni,
Sóýgimize nyshan bolup shol gùn akja gar ýagdy.
Arman aýap saklamadyk ol ajaýyp gùnleri
Sòýgimiziñ ody òçùp ýùreklerde kóz galdy.

Bile eden arzuwlarmyz bu gùn basha barmady
Sensiz maña bu giñ jahan gòrùnýàrle dar indi
Seniñ shirin sózleriñe ýùrek intizar indi
"Nirede sen ilki sòýgim?" diýen bir owaz galdy.

Nirede sen ilki sòýgim?Daglardamy,dùzlerde
Deñizdemi,derýadamy ýa gaýgyly sòzlerde
Belki gizlenensiñ sen shirin owaz sazlarda
Ÿùregimde diñlenmedik bir ajap mukam galdy.

Ÿùregimiñ her urgusy mukam bolup ýañlanýar
Ol mukama diñ salamda naçar gòwnùm gamlanýar
Dùshùn ahyr sensiz durmush gòz òñùme gelmeýàr

Sen gidipdiñ seretmàni gózden akýan ýashyma
Ýogsam olar meñzeýàrdi ýazda çagbañ ýagshyna
Mundan artyk ezýet berme kùlpet salma bashyma
Saña ýoluñ açyk bolsun bagtly bol diýmek galdy.

Okalan sany: 1595   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06606 sek. ýüklenen baýt: 31069