Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Hususy kiçi kärhana ekologiýanyň goragynda
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
Howa süzgüçlerini öndürýän ýurtda ilkinji hususy kiçi kärhamasy „Arass tebigat“ hojalyk jemgyýeti tarapyndan Gökdepe etrabynyň „Ahal“ daýhan birleşiginiň çäklerinde guruldy. Bu kärhananyň kuwwatlygy her aýda ýeňil awtoulaglary çýin 3-4 müň sany süzgüçleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu kiçi kärhana 20 adamyny iş bilen üpjün edýär. 

Buýuryjynyň tehnika-tehnologiki buýurmasy esasynda bu ýerde dürli görnüşdäki süzgüçleri, şol sanda gazturbinaly elektrik beketleri we gaz halyndaky garyndylaryň arassalanmagyny talap edýän beýleki senagat enjamlary üçin hem süzgüçler öndürip bolýar. Gökdepeli telekeçileriň öndürýän süzgüçleri hil taýdan daşary ýurtlarda öndürilýän süzgüçlerden pes gelmeýär, olaryň bahasy bolsa daşary ýurlarda öndürilýän süzgüçlerden ep-esli pesdir.
Okalan sany: 394   Jogaplar: ( 2 )

Mayichka
05 апреля 2013

türkmen telekeçileri bilen oýun etmeli däl, olar tüweleme häzirki wagt diňe öňe gidýärler olam halkyň baýamagyna we daşary ýurt adamlarynyň ýanynda özleriniň beýik derejededigini mydama içerki we daşarky ýurtlaryň arasynda öňe sürergoodtürkmen telekeçilerine elmydama üstünlikler ýaran bolsyn.

asmandakebelejik
05 апреля 2013

köp telekeçilerýaltaçylygam edýär arasynda ýada bolmasa döwletden alýan karz pullaryny başgazada ullanyp wagtynda döwlet bilen üzlüşip bilmän ýörenem bar, şu wagt öňüňden çykanyň dörten üçisi telekeçi, her kim öz oňarýan işine baş goşsa gowy, telekeçileriňem eden guran zatlary kän halkada amatly peýdaly işler etdiler


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12144 sek. ýüklenen baýt: 31059