Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi
Ýazylan wagty: 04 июня 2015 Ýazan Journaliste


Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň
binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek, ilatymyza has
oňaýly şertleri döretmek we gowy hilli hyzmat etmek maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,
Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäherinde 8 sany 400 orunlyk
hem-de 11 sany 240 orunlyk köp gatly awtoduralgalaryň taslamalaryny
düzmek we olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada ýerli
gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

Gurluşyk
işlerine 2015-nji ýylyň iýun aýynda başlamak we köp gatly
awtoduralgalary 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip
tabşyrmak bellenildi.
Okalan sany: 186   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15303 sek. ýüklenen baýt: 29125