Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
basketbol
Ýazylan wagty: 19 июня 2015 Ýazan Mayichka

Näme üçin Litwanyň basketbol boýunça ýygyndy topary özüniň resmi nyşanlarynda skelet ýerleşdiripdir?


 


1992-nji ýylda Litwa döwletine sportçylary Barselonadaky Olimpiada oýunlaryna ibermek üçin pul gaty ýetmezçilik edipdir, we NBA-nyň ýyldyzy Şaunas Marçýulýonisiň özi basketbol komandasy şol ýere gidip biler ýaly hemaýatkärleri gözlemek bilen meşgullanypdyr. Grateful Dead rok toparynyşdan gelen bäş müň dollarlyk çek iň garaşylmadyk seslenme bolupdyr. Emma onuň has möhüm sowgaty slem-dank ýerine ýetirýän skelet suratlandyrylan futbolkalardan peýdalanmak hukugy bolupdyr. Olar oýun eşigi bolmasalar-da, edil şolary geýip, litwalylar bürünç medallaryň gowşurylyş dabarasyna çykdylar. Futbolkalar şol oýunlarda däp bolan haryda öwrülip, 450 müň dollarlyk peýda getiripdirler, bu pullar Litwadaky basketbolyň indiki ösüşi we haýyr-sahawat üçin sarp edilipdir.


Okalan sany: 175   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12195 sek. ýüklenen baýt: 29609