Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ KUWWATY ARTÝAR
Ýazylan wagty: 02 июля 2015 Ýazan NEXTTM

ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ KUWWATY ARTÝAR

2-iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gruziýa döwlet sapary başlanýar. Bu sapar dostlukly döwletiň Baştutany Giorgiý Margwelaşwiliniň çagyrmagy bilen amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 27-nji iýunda geçirilen göçme mejlisinde bellenilişi ýaly, Tbliside geçiriljek ýokary derejedäki türkmen-gruzin duşuşygy däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklaryny has-da berkitmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolup, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik we uzakmöhletleýin esasda guralýan hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam etmelidir.

Ýokary derejede geçiriljek nobatdaky ikitaraplaýyn gepleşikler Türkmenistanyň we Gruziýanyň köpugurly döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn giňeltmäge özara gyzyklanmasynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda ikitaraplaýyn we 
köptaraplaýyn esasda, ozaly bilen iri halkara guramalarynyň hem-de abraýly sebit düzümleriniň ugry boýunça  üstünlikli ösdürilýär. 

Gruziýanyň Prezidentiniň geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistana bolan resmi saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklar döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze, özara bähbitlere laýyk gelýän derejä çykarmak üçin ygtybarly esas döretdi. 

Aşgabat duşuşygynyň ýokary netijeliligi däbe öwrülen hyzmatdaşlygyň diňe bilelikdäki işlerde toplanan oňyn tejribä däl-de, eýsem, köpugurly mümkinçiliklere hem eýe bolup durýandygyny görkezdi. Olaryň doly amala aşyrylmagy bolsa iki ýurduň we olaryň dostlukly halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýär. 

Türkmen paýtagtynda gol çekilen resminamalar munuň aýdyň subutnamasy bolup, olar ulag, syýahatçylyk we beýleki möhüm ugurlarda döwletara gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilendir.

Ýeri gelende aýtsak, taraplar Merkezi Aziýa we Günorta Kawkaz sebitlerinde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga ynanyşmak we özara duşünişmek ýagdaýynyň ýola goýulmagyna bilelikde ýardam etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini beýan etdiler. Şunuň  bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Gruziýanyň gatnaşmagynda  Hazar we Gara deňiz sebitleriniň arasynda ulag-üstaşyr düzümini döretmegiň mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi. Onuň ulanylmagy  Ýewropanyň, Ýakyn we Orta Gündogaryň döwletleri bilen sebitara gatnaşyklaryny üpjün etmäge ýardam berer. Geçen ýylyň sentýabrynda hut Aşgabatda Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa ulag geçelgesini döretmek meselesi boýunça dörttaraplaýyn duşuşygyň geçirilendigi bellärliklidir. Bu täze taslama gatnaşyjylaryň pikirine görä, onuň amala aşyrylmagy sebitiň ýurtlarynyň dünýä bazarlaryna çykmagy üçin täze mümkinçilikleri açar we tutuş Ýewraziýa yklymynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam eder. Şeýlelikde, täze bilelikdäki taslamalar milli bähbitlere, şeýle hem halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm wezipelerine laýyk gelýän uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygyň täze sepgitlerini açýar. 

Netijeli syýasy gepleşikleri çuňlaşdyrmaga, ykdysady bähbitleri ýakynlaşdyrmaga hem-de esasy ugurlarda, şol sanda söwda, energetika, ulag we medeni-gumanitar ulgamlarda has ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmaga  tarap ynamly ugur alan iki dostlukly ýurduň eýeleýän mäkäm orunlary eýýäm häzirden geçiriljek gepleşikleriň netijeli boljakdygyny çaklamaga mümkinçilik berýär. Şol gepleşikler bolsa ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanan türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň taryhynda täze tapgyr üçin badalga bolup hyzmat eder.

Iki ýurduň Liderleri öňde boljak duşuşygyň çäklerinde özara gyzyklanma döredýän halkara syýasatynyň möhüm ugurlaryny, türkmen-gruzin hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini öz içine alýan meseleleriň giň toparyny ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýarlar. Şol hyzmatdaşlyk birnäçe kesgitleýji ýagdaýlary, ilkinji nobatda, Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň milli bähbitlerini we döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazar almak bilen guralýar.

Gol çekilmäge taýýarlanýan möhüm resminamalar Türkmenistanyň we Gruziýanyň özara bähbitli döwletara gatnaşyklaryny giňeltmegi ugur edinýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Şol resminamalar hyzmatdaşlygyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny giňelder we ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary yzygiderli durmuşa geçirmek üçin oňaýly esas döreder.

Okalan sany: 92   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,04652 sek. ýüklenen baýt: 34267