Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Aşgabatda Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkezi gurlar
Ýazylan wagty: 20 июля 2015 Ýazan Krassavchik

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji iýulda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň maddy enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek, ilata ýöriteleşdirilen hirurgiýa we endokrinologiýa kömegini bermek, şeýle hem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen döwrebap saglygy goraýyş desgalaryny gurmak işlerini dowam etdirmek maksady bilen, degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Aşgabat şäheriniň Ata Türk köçesiniň ugrunda 300 orunlyk Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkeziniň taslamasyny düzmek hem-de ony döwrebap lukmançylyk enjamlary, ätiýaçlyk şaýlary we sarp ediş serişdeleri bilen üpjün etmek, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp, hünärmenleri ýörite taýýarlamak şertinde gurmak barada “Gap Inşaat, Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş.” türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Gurluşyk işlerine 2015-nji ýylyň iýul aýynda başlamak we Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkezini 2017-nji ýylyň iýul aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

Okalan sany: 208   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05157 sek. ýüklenen baýt: 30184