Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
SAÇYNY HIMIKI BOÝAGA REŇKLEÝÄN ZENANLARA 5
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
                                                          MASLAHAT.
Saçynyň reňkini üýtgedip, has-da gözel görünmek zenanlaryň hemmesine diýen ýaly mahsus. Bu öz gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Geçen asyrlar täjirler hyna, basmadyr sürme ýaly boýaglary “Beýik Ýüpek ýolunyň” üsti bilen Eýranyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Özbegistanyň bol bazarlaryndan getiripdirler. Bu tebigy boýaglar häzirki zaman himiki boýag serişdelerinden tapawutlylykda, saçyň düýbüni berkidýär, ony iýmitlendirip, ýüpek ýaly ýumşak edýär. Emma näme üçindir köp zenanlar himiki boýaglary ulananlaryny göwnemakul görýärler.
           
Saçyny öý şertlerinde boýamak reňkini üýtgetmek islän zenanlar halan boýagyny satyn alýarlar. Ýöne ol reňk ulanylanda-da, saç, köplenç, olaryň garaşyşy ýaly boýalmaýar. Ýagny saç gutudaky görkezilen reňke boýalman, görnüşinden ýagty, ýa tutuksy bolýar, iň erbet ýerem, reňk deň düşmän, saçyň ala boýalan halatyna-da gabat gelinýär. 
 Hünärmenleriň beren şu maslahatlaryndan peýdalansaňyz,megerem, şol ýagdaýlara gabat gelmersiňiz.
      
       1. Gymmadam bolsa, kosmetik serişdeleri öndürýän dünýä belli şereketleriň önümlerini ulanyň. Arzan, emma näbelli boýaglardan daşda duruň! Sebäbi olar kelläniň derisiniň guramagyna,goňagyň hem-de gijilewügiň emele gelmegine getirip biler.
            
   2. Dogrusy, zenanlar saçynyň aýratynlyklaryny öwrenip ýada zenan çaglary boýunça hünärmen bilen maslahatlaşyp, soňra boýag saýlamaly. Himiki boýaglar ýörite kosmetik serişdeler satylýan dükanlardan satyn alynsa dogry hasaplanýar. Boýagyň gutusynda şol serişde barada doly maglumatlar ýazylan bolmalydyr. Ýagny, gutuda boýag saçyň haýsy (ýagly, gurak ýa-da garylan) görnüşi üçinligi, düzümi, ulanyş düzgünleri, möhleti birin-birin görkezilmelidir.
             
   3. Gara saçyny ýagtyltmak islän zenanlar, ilki bilen saç agardyjy serişdäni ulanmaly bolýar. Ol saç tarlarynyň reňkini “öçürýär”. Bu himiki serişde örän güýçli bolansoň, ony seresap ulanmaly. Aslynda, saçynyň reňkini düýpli üýtgetjek zenanlar dellekhana baryp, hünärmenlere ýüz tutsalar, has dogry bolardy.
           
     4. Käbir zenanlar saçyny boýap, kellesini polietilen haltajygy bilen ýapýarlar. Bu düýbünden nädogrudyr. Kelle hökmany suratda “dem almalydyr”. Ýogsam, saçyň düýbi ýanyp, onuň düşmegine getirer. Polietilen haltajyk diňe hyna bilen basma ýaly tebigy boýaglary ulananyňda geýilýär. Şeýdilende,boýag saç tarlaryna mazaly siňip, onuň gurluşyny has-da gowulandyrýar.
               
 5. Köplenç saç düýbüniň agaryp, ýokarlarynyň reňki bolsa häli “öçmedik”halatlary gabat gelýär. Şeýle bolanda,ilki bilen saçyň düýbüni boýap, 5-10 minut soňundan ýokarlaryny boýamaly. Ilki himiki boýag serişdelerini ulanyp, soňra tebigy boýaglara geçmek isleýän zenanlar muňa diňe bir aýdan gowrak wagt geçensoň girişmelidirler.

Okalan sany: 494   Jogaplar: ( 5 )

Mayichka
15 апреля 2013


Tebigi boýaglar saç üçin diýseň peýdalymyka diýýarin, sebäbi olar otlarda olaryň çöplerini gaýnatmakdan ýasalýar. Saça reňk berip, düýbüni bekedýär. Hat-da kelle agyrynam aýyrýar diýýärler.kiss_mini

Betman
15 апреля 2013

Aý how awtor, häzirki zenanlarymyz daşary ýurdyň saç boýaglary bilen boýajak bolup boýap bilmän iki-üç gezek synanşýarlar, saçlarynyň almaly reňki gara bolsa olaryň saçlary her dürli öwsüp duransaň kate märekelere-de çykyp bilenoklar,  şona bir zat etmeli, her gezek 1-2-3 gezek synanşsalar gymmat düşýä, jüwäde gowuja bildirýär, sag bol hökman menem birine okadaryngood

HEZRET
15 апреля 2013


kosmetiki serişdeleri öz aramyzdan nädip aýyrmaly bileňokmy, bilýän bolsaňyz awtor haýyş, şol barada ýazaýyň Betmanem ýazypdyr jüwä bildirýär diýip hakykatdanam bildirýär, sorasalaram ýok diýip bolanaok

Betman
15 апреля 2013

Mayichka
16 апреля 2013


Wah, Wah erkekler size düşünýän.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05316 sek. ýüklenen baýt: 36277