Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Ulan-Bator şäherinde türkmen-mongol biznes-forumy geçirildi
Ýazylan wagty: 26 сентября 2015 Ýazan NEXTTM

Ulan-Bator şäherinde türkmen-mongol biznes-forumy geçirildi

Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn işjeňleşdirmek Ulan-Bator şäherinde geçirilen işewürler maslahatynyň esasy meselesi boldy.

Iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň ýardam bermeginde geçirilen duşuşyga gatnaşmak üçin Mongoliýanyň paýtagtyna Türkmenistanyň wekiliýeti geldi, onuň düzüminde ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň — ykdysadyýet we ösüş, energetika, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, azyk we dokma senagaty, saglygy goraýyş, awtoulag, şeýle hem “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň, “Türkmenpagta” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri bar.

Mongol tarapyndan maslahatyň işine energetika, dokma önümlerini öndürmek hem-de ýerlemek, saglygy goraýyş we derman senagaty, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän hem-de azyk senagaty, logistika, gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi, maslahat hyzmatlaryny bermek hem-de beýleki ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen döwlet we hususy kärhanalarynyň 30-synyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar öz çykyşlarynda ilkinji gezek geçirilýän we Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga, iki ýurduň işewürler toparlarynyň arasynda uzakmöhletleýin özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam berýän türkmen-mongol işewürler maslahatynyň möhüm ähmiýetini nygtadylar.

Türkmen wekiliýetiniň agzalary ýygnananlary durmuşa geçirilýän içeri we daşary syýasatyň esasy ugurlary, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän, Türkmenistanyň okgunly ösüş depginlerini, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen iri möçberli durmuş-ykdysady özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyrdylar.

Türkmenistanyň maýa goýum syýasaty babatynda hem-de hereket edýän milli kanunçylyk barada giň maglumatlar berildi, onda, hususan-da, ýurdumyzda işleýän maýa goýujylar, daşary ýurt şereketleri we kompaniýalary üçin ep-esli salgyt, gümrük, wiza we beýleki ýeňillikler göz öňünde tutulandyr.

Işewürler maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Mongoliýanyň ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň, döwlet we hususy düzümleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi, olaryň barşynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy we mundan beýläk gatnaşyklary giňeltmegiň meýilnamalary anyklaşdyryldy. Gepleşiklere gatnaşyjylar söwda-ykdysady gatnaşyklary, hususan-da, haryt dolanyşygynyň, iki ýurduň ekologiýa taýdan arassa dokma, maldarçylyk we oba hojalyk önümleriniň import-eksport boýunça iberilişiniň möçberlerini artdyrmagyň hasabyna giňeltmek hem-de çuňlaşdyrmak baradaky pikiri beýan etdiler.

Mongoliýanyň işewürler topary Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisiniň ulag-üstaşyr düzümlerini peýdalanmagyň hasabyna türkmen tebigy gazyny almagyň mümkinçiliklerine hem gyzyklanma bildirdiler.

Türkmen wekiliýetiniň Ulan-Batoryň senagat kärhanalarynyň birnäçesine baryp görmeginiň barşynda ýakyn işewür gatnaşyklaryny ýola goýmak meselesi baradaky gürrüň dowam etdirildi.

Okalan sany: 277   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05805 sek. ýüklenen baýt: 34194