Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Litwanyň basketbol ýygyndy topary
Ýazylan wagty: 01 июня 2016 Ýazan Mayichka

Näme üçin Litwanyň basketbol boýunça ýygyndy topary özüniň resmi nyşanlarynda skelet ýerleşdiripdir?


 


1992-nji ýylda Litwa döwletine sportçylary Barselonadaky Olimpiada oýunlaryna ibermek üçin pul gaty ýetmezçilik edipdir, we NBA-nyň ýyldyzy Şaunas Marçýulýonisiň özi basketbol komandasy şol ýere gidip biler ýaly hemaýatkärleri gözlemek bilen meşgullanypdyr. Grateful Dead rok toparynyşdan gelen bäş müň dollarlyk çek iň garaşylmadyk seslenme bolupdyr. Emma onuň has möhüm sowgaty slem-dank ýerine ýetirýän skelet suratlandyrylan futbolkalardan peýdalanmak hukugy bolupdyr. Olar oýun eşigi bolmasalar-da, edil şolary geýip, litwalylar bürünç medallaryň gowşurylyş dabarasyna çykdylar. Futbolkalar şol oýunlarda däp bolan haryda öwrülip, 450 müň dollarlyk peýda getiripdirler, bu pullar Litwadaky basketbolyň indiki ösüşi we haýyr-sahawat üçin sarp edilipdir.


Okalan sany: 325   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06279 sek. ýüklenen baýt: 30359