Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Haçan we nirede
Ýazylan wagty: 01 июня 2016 Ýazan Mayichka

Haçan we nirede sport janköýerleriniň çaknyşygy gozgalaňa we 35 müň adamyň pida bolmagyna getiripdir?


 


Sport janköýerleriniň toparlanmalary we olaryň arasyndaky çaknyşyklar häzirki döwürden has ozal hem bolupdyr. Rim, soňra bolsa Wizantiýa imperiýalarynda hem wepaly janköýerler topary kolesnisalaryň tizligi boýunça bäsleşýänlerde bolupdyr. 532-nji ýylda, Ýustinian I şalyk süren döwründe, iň abraýly toparlanmalar “ýaşyllar” we “mawylar” bolupdyr – ikinjilere imperatoryň özi howandarlyk edipdir. Ýaryşlaryň birinde janköýerleriň arasyndaky çaknyşyk “ýaşyllaryň” Ýustiniandan tagtdan ýüz döndermegini talap etmeklerine öwrülipdir, emma ol sebäpkärleri tutmagy we ölüm jezasyny bermegi buýrupdyr. Şonda iki toparlanma birleşip, taryha “Nik” ady bilen giren we Konstantinopolyň düýpli weýran bolmagyna, şeýle-de 35 müň adamyň ölmegine getiren gozgalaňy gurapdyrlar.


Okalan sany: 456   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
01 июня 2016

Heniz hiç ýerde okamadyk sport maglumatlaryny ýetireniñe köp sagbol.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06363 sek. ýüklenen baýt: 30850