Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
2000-nji ýylyň Paralimpiadasy
Ýazylan wagty: 01 июня 2016 Ýazan Mayichka

2000-nji ýylyň Paralimpiadasynda basketbol boýunça ýaryşyň ýeňijilerini näme üçin medallaryndan mahrum edipdirler?


 


Sidneýde 2000-nji ýylyň Paralimpiadasynda akyl bozulmalary bolan sportçylaryň arasynda geçirilen basketbol ýaryşynyň finalynda Ispaniýanyň ýygyndy topary rossiýalylary ýeňipdir. Birnäçe wagtdan soň altyn medallaryň eýeleriniň biri žurnalist Karlos Ribagorda şol toparyň on iki sany gatnaşyjysyndan diňe ikisi hakykatdan hem maýyp bolandygyny, galanlary bolsa özlerini, onuň özi ýaly, ýöne maýyplyga salandyklaryny gürrüň beripdir. MOK ispanlary medallardan mahrum edipdir we birinji ýeri Rossiýanyň ýygyndy toparyna beripdir, soňra bolsa umuman gowşak intellektli maýyplar üçin ýaryşlary gadagan edipdir. Diňe 2012-nji ýylyň Paralimpiadasynda Londonda bu topar sportyň käbir görnüşlerinde gatnaşmaga goýberilipdir, MOK bolsa ediljek aldawçylyklara has berk gözegçilik edip başlapdyr.


Okalan sany: 262   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05733 sek. ýüklenen baýt: 30200