Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Marafon nirde geçirilýär
Ýazylan wagty: 01 июня 2016 Ýazan Mayichka

Adamlaryň atlar bilen bir wagtda ýaryşýan marafony nirde geçirilýär?


1980-nji ýyldan başlap Uelsde her ýyl beýikli-pesli ýerde uzynlygy 35 kilometrlik marafon geçirilýär, onda adamlar bir wagtyň özünde atlardaky çapyksuwarlar bilen bile ýaryşýarlar. Ony uzak aralykda adam atdan pes galmajakdygyny aýdan myhmanlaryň biriniň sözlerini eşiden ýerli baryň eýesi oýlap tapýar. Ilkibaşda adamlar gaty yza galypdyrlar, we 1985-nji ýylda tigir sürýänleri gatnaşdyryp başlapdyrlar, olaryň biri dört ýyldan soň ýeňiş gazanýar. Soňra tigir sürüjileri ýene-de gatnaşdyrmandyrlar, we diňe 2004-nji ýylda Hýu Lobb atly ylgawçy hemme atlardan ozdurmagy başarýar, üç ýyl geçenden soň bolsa onuň netijesini Florian Halsinger gaýtalaýar.


Okalan sany: 333   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
01 июня 2016

Beýle gyzykly maglumatlary nirden tapaýýañ jorajan.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07079 sek. ýüklenen baýt: 30192