Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Feýsbugyň başlygy kompýuetriniň web kamerasyny we mikrafonyny lenta kleý bilen ýelmäpdir,näme üçinkä ?
Ýazylan wagty: 05 августа 2016 Ýazan NEXTTM

Feýisbook döreden Mark Sukerberg sosiaýl ulgamda bir suraty bilen paýlaşanda, öz ulanýan MacBook kompýuteri ni Internet ulanyjylaryň ünsini çekipdir, onda Mark Sukerberg interwiýu berip durka öz kompýuteriniň web kamera bilen mikrofon ýerini lenta kleýi bilen ýelmäpdir


Mark Sukerbergiň Maс kompýuteriniň web kamerasy we mikrafony lenta kleý bilen ýelmengi

Koppaniýaň wekillerinden bu Mark Sukerbergiň sosiýäl setde paýlaşan suratyndaky webkamera bilen mikrofony lenta bilen ýelmengi sebäbini soranlarynda, kommentariýa bermandirler. Sukerberg Bu düşen suraty “Instagram” ualnyjularyň 500 milýon ulanyjylara ýetendigini gutlap duran wagtyndaky düşürlen foto ekeni 

Jenaýatçylygyň Gözläp Tapmak Buýurosynyň (FBR) direktory Jeýmis Komi öz notbugynyň kamerasyny we mikrofonyny lenta bilen kleýleýändigini aýdyp geçipdir, onyň sebäbi hakerlerden goranmak üçin şeýle edýär eken

Syrly dokumentleri ähli dünýä paş eden, ABŞ-nyň milli howupsyzlyk agenstwasynyň öňki işgäriEdwar Snowden 2008-2010-njy ýyllarda ähli dünäýň million Yahoo ulanyjylaryň web kameradan gürleşen suratdyr we wideolaryny amerikanyň we britaniýanyň ýörüte gullukary tarapyndan ele salanlygy barada şaýatlyk edýär

Ýenede mslm, 2013-nji ýyllarda BBC Radio 5 krosspondenti özi web saýtlary yzarlanda,ulanjylaryň özinden soraman we duýdurman suratlaryny we widioýosynyalandyklary anyklapdyr

Hakerlar- keseki kompýuteriň web kamerasyny el ýeterli derejede ulanmak üçin ýörüte faýla berkidilen wiruslaryň kömegi bilen amala aşyrýar, ýagny ulanyjy o faýly ulananda onyň web kamerasyny dolandyrýan sistema öwürýär

Maglumat howupsyzlygy üpjün etmek maksady bilen programma üpjünçiligini döredýän Symantec kopmaniýa, web kameraly enjamly kompýuteri ýatak jaýlarynda goýmazlygy, şeýlede hem ol web kameranyň öňinde oňaýsyz hereketi etmezligi ündeýär, bolmasa siziň suratyňyz dünýäň internet ulgamyndaky otyran ulanjylara aýan boljogy gaty ähtimaldygyny nygtaýar

Sarreýa atly uniwersitetninň professory Alan Wudwardyň aýtmagyna görä, web kameraly kompýuter ulanjylaryň sesini eştmek, suratyny hem wideo reportažyny görmek üçin ägirt uly we dürli wiruslar ulanýandygyny belläp geçýär, şonyň üçinde kompýuteriň web kamerasyny kleýläp goýmak örän wajypdygynam nygtýar, çünki o wiruslar kopmpiýuteriň ses we wideoi funksional enjamlaryna el ýeterli edýär

Ýöne professor Wudward mikrofony lenta bilen kleýlemek babatda, sesiňizi ýazmazlykdan halas edmeýändigini aýdýar, kompýuterdäki mikrofony doly öçürmek üçin ýörüte öçürilýän zat bolmalydygyny pikirinde paýlaşýar

Soňky barlaglaryň netijesinde hakerlar sesi ýazmak we ony ulanmak üçin telefonyň akselerometrinden ulanýandygynam aýdyp geçýäler

&: Ýokardaky bellikleri nazar tutup, internetde birikdirlip duran web kameraly notbuk ýa uly stasiýonar kompýuterlerde bolup geçýär, şeýle-de hem eger WI FI we blutuz kömegi bilen internede birigip duranam bolsa web kamerany hakerlar tarapyndan ulanyp bolýar, eger notbuk we uly kompýuteriňiz internetede baglanmadyk bolsa onda elbet-de Size täsir edip bilmez. Köpümiz internet ulgamynda wideo we surat hem aýdym-saz ýükleýäs onyň kömegi bilen wiruslar hem düşýär, o wiruslar kompýutre zeper ýetirmeýär, emma siziň web kamera düşüp duran wagtyňyzy ýazyp hakerlere el ýeterli edip bilýär . Maglumat kän bir gorkuly däl diýseňiz, gorkman bilersiňiz emma kä adama maglumaty wajyp bolup durýär, web kameraňyzdan we mikrofonyňyzdan häzir boluň.

Okalan sany: 636   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05612 sek. ýüklenen baýt: 38330