Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
1-nji sentýabr we Mährijik (bolan waka)
Ýazylan wagty: 01 сентября 2016 Ýazan NEXTTM

Irden adaty günler ýaly ertirlik edinip işe gideýin diýip eşiklerim geýenim hem şoldy welin ,maňlaý goňşymyz Täzegül gelnejem ylgap geldi 
- işe gitman ekeniň Mähra bir zada bolýar,gyzgyny düşenok ,ot ýaly özem
1-nji sentýabr okuwa ibermejek hem bolsam aglap eşigin geýip mekdebe dyzap dur ,iň bolmanda bir sagatjyk gyzgyny gaýdar ýaly bir zat urup beräýdä
-bor gelneje , bir sagatlyk gowy etmeris ,sagalar ýaly ukol edäýerin häzir,diýdimde olara gitdim 
Barsam hakykatdanda Mahrijigim ot ýaly 
Özem okuw eşigin geýip ,sumkajygyn ,sumkajygynyň ýanyndan suwjagaz hem alypdyr 
Ullakan desse gyzyl,ak,sary bägüllerden ýasalan çemen hem ýanynda,hatda köwşüni hem geýipdir
Mährime ukolyn urup azajyk ýat diýsem ol
- ýok ,men okuwa gitjek diýip aglap başlady 
Täzegül gelnejem köşeşdirip bilmän oda ýalbarýar erte gidäý diýip
-okuwa gitjek okuwa gitjek ,ýaňy ukol urdurmasaň okuwa iberjekdäl diýdiň,ukol urdurdyma indi gowy 
Täzeden gyzgynyn ölçedim ,ýagdaýy oňat
-gelneje äkidäýsene oňat ,mekdep ýakyna ýaramasa gelerdä ,mugallymyna tabşyrda gaýdaýgyn
-borda 
Mähri mekdebe gitdi ,şatlanyp begenip 
Ozal hem aýyň 26.08.2016 ýyl Mähriň okuw esbaplarny ,egin eşiklerni alyp berenlerinden bäri ,ol günde men işden gelemde eşiklerni we köwşüni günde maňa üç dört gezek geýip görkezip gidýärdi 

Öýe gelenimden soň şeýle bir ýüregim gysdy

19 ýyl mündan öňki wakam ýadyma düşdi

1-nji sentýabr güni menem edil Mährijik ýaly ot ýaly gyzypdym 
Temperaturam peselmänsoň meniň hem ejem Mährijigiň ejesi ýaly ukol urdurmasaň mekdebe gitmersiň diýipdi 
Men edil Mährijik ýaly mekdebe gija galaýmaýyn diýip gije turyp eşiklermi geýip ýatypdym ,hatda ejene bildirmän sagadymyzam öňe süýşuripdim
Meniň şeýle bir aglasym gelýar,ejejan seni küseýän ,seni göresim gelýär

Meniň bu ýagdaýyma çäre barmyka ?
Işden gelip Baýramala gideýin, ejem ýanyna 
Ejem baş uçuna kellami goýsam , belki ýüregim aram tapar 

Nowça:
Okalan sany: 615   Jogaplar: ( 1 )

NEXTTM
01 сентября 2016

cray.goodgoodgoodgoodgood


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05347 sek. ýüklenen baýt: 37477