Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
IKI GAT GAZAN.
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
Iki gat gazan
Ependi bir gün bazara gidip, et satyn alyp gelýär-de, aýalyna:
– Şu eti bişir – diýipdir.
Aýaly:
– Nämede bişireýin, gazanymyz ýog-a – diýipdir.
Ependi:
– Goňşulardan alaýsana – diýipdir.
Aýaly:
– Meniň ýüzüm garadyr, öňem alan zadymy wagtynda berip bilemok, özüň alaýmasaň – diýipdir.
Ependi «Bolýar» diýip gidýär-de, goňşusyndan gazan soraýar.
Goňşusy Ependiniň üstünden gülmek üçin:
– Hä, gazanym-a beräýerdim welin, gazanym iki gatdyr – diýipdir.
Onda Ependi:
– Aý, goňşy, arkaýyn bol, gazanyňy özüňdenem gowy edip saklaryn – diýipdir.
Ependi gazany alyp aýalyna eltip beripdir.
Aradan birki gün geçipdir.
Goňşusy:
– Ýeri goňşy, gazany hiç getirmediň-le! – diýipdir.
Onda Ependi:
– Wah goňşy, seniň aýdanyň dogry eken. Gazanyň iki gat eken. Aýy-günem ýetipdir. Ýolda oglany boldy-da, ýaş üstünden öläýdi – diýipdir.
Okalan sany: 1214   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05970 sek. ýüklenen baýt: 30600