Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Geňeş
Mr. Bean-yň gyzyny göresiňiz gelýämi, ol siziň pikiriňizçe nähili bolup biler?
Ýazylan wagty: 23 июня 2017 Ýazan NEXTTM

Mr. Bean-yň gyzyny göresiňiz gelýämi, ol siziň pikiriňizçe nähili bolup biler?

Kim Mr. Bin hakynda bilmeýär? Elmydama özüne çekiji Rowen Atrkinson gülkünç hereketleri we ýüz keşbi bilen ençeme wagtdan bäri biziň söýgimizi gazandy. Emma bugün esasy nyşan onuň özi dal-de, tersine, onuň 22 ýaşly gyzy - Lili. Gadymy nakylda aýdylyşy ýaly "Alma agaçdan daş gaçýan däldir". Bu ýagdaýda, aýdylan zat hakyky bolup çykarmy....


Ilki bilen, biz Mr. Biniň ýatdan çykmajak käbir sypatlaryna seredip geçeliň.
Ol diýseň gülkünç

Ol ençeme emosiýalary ýeňillik bilen görkezip bilýär.
Dogrudan hem, bu adamyň gyzy nähili bolup bilerkä?

Elbetde, suratdaky ýaly bolmaz. Ýöne siz şeýledir diýip pikir edensiňiz.

Aslynda, ol örän owadan we ukyply gyz! Bu suratda Lili 16 ýaşynda

Ol has hem ejesine meňzeýär.

Ol eýýam kakasy bilen birlikde käbir filmlerde düşdi, şol sanda "Mr. Biniň dynç alyşy we Jonni Iňliş"

Lili 5 ýaşyndan bäri goşgy ýazýar, aýdym aýdýar we tans edýär. 14 ýaşy dolanda aktrisa bolmagy ýüregine düwdi we şuwagtda çenli bu arzuwy onuň elinden gelýär.

Okalan sany: 288   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,11731 sek. ýüklenen baýt: 38761