Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM

“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi

“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi

“Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebin oba hojalygyny ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi geňeşi hem-de Türkmen Oba hojalyk uniwersitetiniň “Baýramaly” agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda “Türkmenistanyň oba hojalygyny ösdürmek möhüm wezipämizdir” atly ylmy amaly maslahat geçirildi. Alymlaryň, oba hojalyk işgärleriniň we köp sanly pudaga degişli hünärmenleriň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda Türkmenistanyň Prezidentiniň oba senagat toplumyny düýpli özgertmek boýunça beren görkezmelerinden ugur alnyp, ýurdumyzda degişli düzümleriň işini talaba laýyk guramak, ylmyň gazananlaryny iş üstünde durmuşa geçirmek, täze satyn alynýan oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanmak, ekin meýdanlarynda suwy tygşytly ulanmak, maldarçylygy ösdürmek we başgada birnäçe ugurlar boýunça çykyşlar edildi. Şeýle hem bu ýerde bu pudakda toplanan köp ýyllyk önümçilik we iş usullary boýunça tejribeler alyşyldy.

Okalan sany: 203   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05316 sek. ýüklenen baýt: 30849