Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
GOLF - SAGLYGYŇ ÇEŞMESI
Ýazylan wagty: 19 декабря 2017 Ýazan Mayichka

Däp bolşy ýaly, golf barjamlylaryň oýny hasaplansa-da, hakykatda ol ähli raýatlaryň
hem oýnudyr. Sebäbi ol özünde sport türgenleşiklerini, ýeňşi, rahatlygy
saklaýar. Elbetde, ilkinji nobatda onuň oýun enjamlaryny edinmek biraz gymmadrak
düşse-de, saglyk üçin onuň belli bahasy ýokdur. Ol sport önümleri  20-30 ýyllap hyzmat  edýär. Köplenç golf 100 gektar çemesi bolan
meýdanda, 18 sany çukurjykdan
ybarat
bolan ýapgytly ýerde oýnalýar.



         Golf oýny bilen
meşgullanmagyň 
5 sebäbi



1. Bil myşsalaryny berkitmek. Yzygiderli türgenleşikler hereketiň
sazlaşyklylygyny gazanmagy üpjün edýär, çeýeligi goldaýar hem-de aşaky
myşsalar  toplumyny işjeňleşdirýär:



bil (oňurganyň töweregini);




garyn myşsalaryny;




buduň yz tarapyny;




çatalba sebitini;




garnyň gyşyk we kese myşsalaryny.



Golf
taýajygy (swing) bilen urgy edilende bedeniň tas hemme myşsasy diýen ýaly
herekete gelýär. Şonlukda fiziki ýüklenmeler agyr däl, ýadamaklyk hem
ýuwaş-ýuwaşdan döreýär. Şol sebäpli ýürek myşsasy hem stres (dartgynlylygy,
galagoplygy) alamatlaryny duýmaýar.



2. Tebigatda dynç almak. Türgenleşikleriň tämiz howada
geçýändigi üçin bedende D witaminiň emele gelmesi artýar.  Arkaňda ulanýan gerekli sport enjamlaryny
göterip ýöremek daýanç-hereket agzalarynyň tonusyna oňyn täsir edýär. Bir tapgyrda
oýna gatnaşýanlar 350 kkal çenli energiýa harçlaýarlar hem-de 6-8 km aralygy
geçýärler. Pyýada ýöremek esasy talap bolup durýar. Bu oýun üçin awtoulagda
gezelenç etmek o diýen ýaramly däl.



3. Dostlaryň sanyny artdyrmak. Golf
oýnuny oýnamak diňe bir fiziki durky gowulandyrmak bilen çäklenmän, wagtyňy
şadyýan we peýdaly geçirmegi hem üpjün edýär. Bu oýun işdeşleriň bilen topar
tutup, tebigata çykyp, birek-biregi gowy tanamaga, erkin gürleşmäge mümkinçilik
berýär. Olary biri-birine has-da jebisleşdirýär. Dostana gatnaşyklara oňyn ýol
açýar.



4. Emosiýalara (joşgunlylyga) erk etmek.
Ýaşyl baýyryň
üstünde ýeňiş gazanmak
ýa-da ýeňilmek bolsa adaty durmuşdaky joşgunly ýokary galşy aňladýar. Bu sport
bilen meşgul bolmagyň netijesinde
emosiýalary
dolandyrmaklygy we erk etmekligi, kynçylyklary ýeňip geçmegi gazanyp bolýar.
Her urgyny seljermegiň netijesinde her ädimi yzarlamak we adamyň öňünden haýsydyr
bir çaklama duýgusy oýanýar.



5Medeni
gatnaşyklary gowulandyrmak
. Golf oýnunda däp-dessuryň saklanmagyna hem üns
berilýär. Ol adamda
dogruçyllyk, halallyk,
ygtybarlylyk, jogapkärçilik, birek-birege kömek bermek ýaly häsiýetleri
terbiýeleýär. 
Adatça meýdanda emin bolmaýar, oýna gatnaşýanlar öz hereketlerini özi
bahalandyrýarlar, öz-özüne jerime belleýärler.


Bu
oýnuň
muşdaklary ony ömri
uzaldyjy serişde hasaplaýarlar. Şeýle netijä Finlandiýanyň lukmanlary geldiler.
Alymlar 5 ýylyň dowamynda  55 sany az
hereketli erkek adamyň  ýaşaýyş durmuşyna
gözegçilik edipdirler. Tejribe döwründe barlagdan geçýänler hepde-de 2-3 gezek
golf oýnuny oýnapdyrlar.


150
günden soň barlanýanlaryň fiziki görkezijilerini (gan basyş, güýç, çeýelik,
çydamlylyk we beýl.) öwrenipdirler.  Alnan
maglumatlary golf  oýnamadyk, ýöne az
hereketli 55 sany adam bilen deňeşdirip görüpdirler. 



Netijeler
ygtybarly tapawutlanypdyr. Has takygy, tejribedäkilerde:




agram peselipdir;




ganda holesteriniň mukdary kada golaýlaşypdyr;




weloergometrde we ylgaw ýodajygynda 
çydamlylyk artypdyr;




biliň aýlawy  inçelipdir.



Bularyň
hemmesi arassa howada, tämiz meýdanda bolmak bilen gazanylypdyr.  Adamlarda ruhubelentlik we ýaşaýşa höwes
döräpdir.



Bellenenlerden başga-da
bu oýun nerw dartgynlygyny aýryp, adamy rahatlandyrýar, hereketleri deňgyraňly
ýagdaýa getirýär. Oýunda adam fiziki taýdan kän ýadamaýar we surnukmaýar. Şonuň
üçin bu oýny ýaşy bir çene baranlar hem oýnap bilýär.



Okalan sany: 105   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05445 sek. ýüklenen baýt: 49916